Regelingen

2127 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg

  Subsidie voor concrete projecten gericht op het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, en deze beter toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen. Het fonds is wereldwijd actief, dus ook in Nederland. De geografische focus ligt op Afrika. Per jaar is er 30.000 euro beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie tussen de € 5.000 en € 9.000. ...

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

  Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers....

 4. Subsidies

  Subsidie voor natuurbehoud in ontwikkelingslanden en Nieuw-Zeeland

  Subsidie voor natuurbescherming in het wild, voor lopende projecten of proefprogramma's met een duidelijke toegevoegde waarde voor natuurbehoud. Het moet moet hierbij gaan om projecten op het gebied van natuurbescherming in ontwikkelingslanden (Afrika of Azië), of projecten op het gebied van natuurbescherming in Nieuw-Zeeland. Projecten zullen tijdens het selectieproces hoger scoren wanneer het...

 5. Subsidies

  Subsidie onderzoek Artificial intelligence

  Subsidie voor het indienen van voorstellen om blinde vlekken in het Artificial Intelligence beleid en de programmaontwikkeling te identificeren om zo creatieve, nieuwe en verreikende benaderingen op het gebied van Artificial Intelligence te verkennen. Alle deelnemers worden uitgenodigd dezelfde vraag te beantwoorden: wat zijn de blinde vlekken op het gebied van Artificial Intelligence die...

 6. Subsidies

  Subsidie voor zorginstellingen en betere zorg wijkverpleging

  Subsidie voor zorginstellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van het verlenen van wijkverpleging, voor o.a. het verbeteren van de deskundigheid, het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging, verbeteren van de samenwerking, inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten, het terugdringen van administratieve lasten,het verbeteren van...

 7. Subsidies

  Subsidie kunst en cultuureducatie

  Subsidie voor de duurzame ontwikkeling van jonge organisaties die zich binnen de culturele sector richten op professionele kunst of cultuureducatie, om zo hun positie in de eigen kunstdiscipline en/ of in de kunst- en cultuursector te verstevigen of te bestendigen. Aanvragen voor amateurkunst vallen buiten het bereik van deze regeling. Als aanvragende organisatie moet je tussen de twee en zes...

 8. Subsidies

  Subsidie hospices palliatieve terminale zorg

  Subsidie voor hospices voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen in hun laatste levensfase en hun naaste. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag de hospice aan maximaal tien personen tegelijk palliatieve terminale zorg verlenen. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de...

 9. Subsidies

  Subsidie jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling

  Subsidie voor preventie, interventie en projecten gericht op het versterken van perspectief en het voorkomen van problematiek bij jeugdigen tot en met 17 jaar en hun ouders die effectief bijdraagt aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Het kan hierbij o.a. gaan om het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen, het voorkomen en terugdringen van psychosociale...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië

  Subsidie voor een briljant idee of een bewezen oplossing om de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië te verbeteren. De verstrekker is hierbij met name geïnteresseerd in oplossingen op het gebied van schoon drinkwater en sanitaire uitdagingen die een verandering teweeg brengen op het gebied van drinkwater, sanitatie of geïntegreerd beheer van waterbronnen die...

Pagina's