Regelingen

2153 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties die inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening

  Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening, gericht op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven beoefenen. Met betrekking tot erfgoed onderscheidt UNESCO vijf domeinen, die als volgt vertaald kunnen worden: spreken, zingen en vertellen, uitvoerende kunsten, festiviteiten...

 2. Subsidies

  Subsidie voor journalisten in Europa

  Subsidie voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdend onderzoek en voor onderzoek over Europese onderwerpen. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen. Dit beurzenprogramma staat open voor journalisten die in geografisch Europa wonen, of in de 47 lidstaten van de Raad van Europa (inclusief Kosovo). In 2021 is er een totaal subsidiebudget van...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden, waarbij tegelijkertijd de ervaring van bezoekers van het gebied verbeterd moet worden. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij...

 4. Subsidies

  Subsidie behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen

  Subsidie voor het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen door door een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied uitgewerkt in een bidbook. De georganiseerde groep ontvangt subsidie om het landschapsbeheer uit te voeren zoals uitgewerkt in het bidbook. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de clusters...

 5. Subsidies

  Subsidie voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een bidbook Streekeigen Landschapsbeheer

  Subsidie voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een bidbook Streekeigen Landschapsbeheer. Ondersteunende activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden zijn o.a. het houden van informatiebijeenkomsten, het voeren van keukentafelgesprekken, contractbeheer, financiële administratie, monitoring, rapportages, opstellen van informatiemateriaal en het organiseren van schouwen in het...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, w.o. mantelzorg en vrijwilligerswerk

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Bijzondere aandacht is er voor projecten op het gebied van mantelzorg , vrijwilligerswerk en projecten die bijdragen aan de overgang naar een nieuw zorgstelsel. Per jaar is er ca. € 24.000. subsidie beschikbaar. Per aanvraag bedraagt de subsidie tussen de ca. € 750 en € 6100. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek die niet uit de reguliere financieringsstromen kunnen worden gefinancierd. Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter en heeft bijvoorbeeld betrekking op de versterking van het cliëntenperspectief in de zorg- en dienstverlening, verbetering van...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten gericht op de gezondheid en/of het welzijn van mensen in achterstandsposities

  Financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die tot doel hebben bij te dragen aan de gezondheid en/of het welzijn van mensen in achterstandsposities, waar ook ter wereld....

 9. Subsidies

  Subsidieregeling lokale energieprojecten

  Subsidie voor projecten waarbij samen met de lokale gemeenschap wordt gewerkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame energie. De subsidie kan worden aangevraag door een bewonersgroep of een rechtspersoon zonder winstoogmerk welke als doel heeft om energie te besparen of lokale duurzame energie op te wekken. De subsidie kan worden aangevraagd voor het opstarten van een...

 10. Subsidies

  Subsidie natuur en landschap

  Subsidie voor initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Belangrijke voorwaarden zijn dat het project aansluit aan bij het natuur- en landschapsbeleid van de subsidieverstrekker, een duurzaam karakter heeft,  bijdraagt aan de leefbaarheid en dat er aantoonbaar draagvlak is voor het project onder bewoners en...

Pagina's