Subsidiekalender

december 2023

 1. 01 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisaties voor de organisatie van een sportevenement

  Gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisatoren kunnen subsidie aanvragen voor de organisatie en uitvoering van een topsportevenement, breedtesportevenement of een evenement...

  -
 2. 10 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

  Financieel ondersteunen van activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Per jaar is er €700.000 euro beschikbaar voor subsidie. Aanvragen kunnen per post of...

  -
 3. 15 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor kerken

  Subsidie voor de instandhouding van kerken door o.a. restauratie en herbestemming, eventueel gecombineerd met verbetering van de toegankelijkheid en/of duurzaamheid van de kerken. De kerk moet een...

  -
 4. 15 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor eigenaren kerken, ook herbestemming kerken

  Subsidie voor het in stand houden van kerken door restauratie of herbestemming al dan niet in combinatie met het verbeteren van de duurzaamheid of toegankelijkheid. Bij herbestemming van de kerk moet...

  -
 5. 19 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, sociale of wetenschappelijke activiteiten, waaronder ook ouderenzorg

  Financiële ondersteuning voor instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor ouderen, kansarmen en minderjarigen in Delft en omstreken. Donatiebedragen liggen...

  -
 6. 29 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van klimaat, water en bodem

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van vismigratieknelpunten, klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke...

  -
 7. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie belangenorganisaties geadopteerden

  Subsidie voor non-profit instellingen die zich richten op het behartigen van de belangen van personen die uit het buitenland in Nederland zijn geadopteerd of het ondersteunen van personen die uit het...

  -
 8. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor sociale projecten

  Subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en welke zorgen voor een levendige en sociale samenleving. Thema's waarop je project betrekking kan hebben zijn o.a...

  -
 9. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke participatie

  Subsidie voor projecten gericht op groepen mensen die ten gevolge van bijvoorbeeld hun sociaal-maatschappelijke of sociaal-economische situatie, ziektebeeld en/of aandoening, (tijdelijk) niet in staat...

  -
 10. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie oplossen knelpunten arbeidsmarkt

  Subsidie voor het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt en de realisatie van een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt. De projecten moeten gericht zijn op een leven lang...

  -
 11. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...

  -
 12. 31 Dec
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor getalenteerd, klassiek geschoold muziektalent

  Financiële ondersteuning van getalenteerd, klassiek geschoold muziektalent voor master classes en extra lessen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor organisaties die programmeren voor jong talent...

  -
 13. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd door...

  -
 14. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie bedrijven Groningen

  Subsidie voor bedrijven in de provincie Groningen, gericht op o.a. innovatie en groei. Via deze regeling kun je gesubsidieerd advies krijgen gericht op o.a. het omzetten van een creatief idee naar een...

  -
 15. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor sportaccommodaties

  Subsidie voor verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben voor verduurzaming van een bestaande sportaccommodatie. Hierbij kan het gaan om o.a...

  -
 16. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidieregeling lokale energieprojecten

  Subsidie voor projecten waarbij samen met de lokale gemeenschap wordt gewerkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame energie. De subsidie kan worden aangevraag door een...

  -
 17. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Noord-Holland. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per organisatie/project, waarbij het fonds...

  -
 18. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke organisaties, projecten gericht op kwetsbare mensen

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een...

  -
 19. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie projecten warmtetransitie

  Subsidie gericht op het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de...

  -
 20. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie lokale vervoersprojecten

  Subsidie voor projecten die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen...

  -
 21. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor aanleg klimaatbuffers i.v.m. klimaatverandering

  Subsidie voor de realisatie van klimaatbuffers in de vorm van het afkoppelen van verhard oppervlak van een gemengd rioolstelsel, het verwijderen van verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar...

  -

januari 2024

 1. 01 Jan
  Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, om zo de de sociale woningvoorraad te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. De hoogte van de subsidie...

  -
 2. 29 Jan
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd. De subsidie kan worden...

  -
 3. 31 Jan
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor samenwerking culturele en sociale organisaties

  Subsidie voor het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie in de huidige samenleving cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is. Dit doet het Fonds door het mede mogelijk maken van...

  -

februari 2024

 1. 01 Feb
  Subsidies

  Subsidie vergroting borsten man-vrouw transgenders

  Subsidie voor het plaatsen van borstprothesen en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze operatie voor man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in...

  -