Subsidies en fondsen voor Beurzen

 1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm,- en leverziekten

  De Maag Lever Darm Stichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm,- en leverziekten....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek brandwonden

  Subsidie voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, behandeling van brandwonden en/of (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden....

 3. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor studenten met een orthodox-joodse levensstijl

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van studenten met een orthodox-joodse levensstijl in Nederland en Israël. Toepassing Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van studenten met een orthodox-joodse levensstijl in Nederland en Israël. Doelgroep Orthodox-joodse studenten. Regio Nederland Aanvragen Schriftelijk.

 4. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs opleiding predikant

  Financiële ondersteuning voor studenten die predikant willen worden....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en samenwerking op het gebied van oogheelkunde

  Subsidie om studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde te bevorderen....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs en onderzoeksstage opleiding biologie

  Bijdrage in de kosten voor vrouwelijke studenten en afgestudeerden van een opleiding Biologie aan één der Nederlandse universiteiten voor een buitenlandse onderzoeksstage of aan deze buitenlandse onderzoeksstage gelieerd congresbezoek en korte studiereizen. ...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, sportieve en sociale activiteiten

  Het verlenen van financiële steun aan culturele, sportieve en sociale activiteiten voor of van inwoners van de gemeente Nunspeet. ...

 8. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor katholieke theologiestudenten

  Fonds voor katholieke theologiestudenten, die in het pastoraat gaan werken.  Doelgroep Katholieke theologiestudenten. Regio Nederland Aanvragen Schriftelijk

 9. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor studenten theologie

  Studiebeurs voor studenten theologie die de opleiding Gemeentepredikant of Predikant Geestelijk Verzorger, aan de PThU in Groningen volgen. De aanvraag moet jaarlijks vóór 15 januari worden ingediend bij de beurzenbeheerder. Bij de aanvraag moet worden aangegeven waarvoor men de gewenst toelage wil aanwenden....

 10. Subsidies, Beurzen

  Subsidie voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met Chinese onderzoekers

  Subsidie voor gezamenlijk onderzoek door Nederlandse en Chinese onderzoekers, en voor een kort verblijf in China en seminars in China of Nederland. Financiering van  onderzoeksprojecten en reis- en verblijfskosten. ...

 11. Subsidies, Prijzen

  Researchprijzen, gericht op de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderzoekers

  Er zijn elk jaar twee researchprijzen voor Nederlandse senior-onderzoekers en twee researchprijzen voor Duitse senior-onderzoekers. Met de prijs kunnen zij vier tot twaalf maanden onderzoek doen bij een Duitse of Nederlandse onderzoeksinstelling. Nederlandse onderzoekers kunnen Duitse onderzoekers voordragen, en omgekeerd....

 12. Subsidies, Beurzen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. De financieringsinstrumenten omvatten het gehele palet van fundamenteel tot toegepast onderzoek....

 13. Subsidies, Beurzen

  Subsidie voor poolonderzoek

  Financiering voor ervaren, gepromoveerde onderzoekers, voor poolonderzoek dat relevant is voor het Nederlands beleid t.a.v. de poolgebieden....

 14. Subsidies, Prijzen

  Prijs excellent onderzoek door onderzoekers aan Nederlandse onderzoekinstelling

  Jaarlijkse prijs voor maximaal vier onderzoekers in Nederland die tot de absolute top van de wetenschap behoren. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 miljoen euro, bedoeld voor onderzoek....

 15. Subsidies, Beurzen

  Wiskundeleraar in Onderzoek

  Subsidieregeling voor wiskundeleraren aan middelbare scholen die hun kennis willen opfrissen door één dag per week onderzoek uit te voeren bij een wiskunde-instituut. De subsidie bestaat ui een vervangingssubsidie voor de leraar en een bijdrage in de onkosten van het begeleidende wiskunde-instituut....

 16. Fondsen, Beurzen

  Studiefonds voor mensen met een minimum inkomen

  Financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen in de provincie Groningen die de kosten voor een opleiding of de reiskosten niet kunnen opbrengen en niet in aanmerking komen voor een bijdrage van Dienst Uitvoering Onderwijs....

 17. Subsidies, Beurzen

  Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten

  Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten. Je krijgt zelf een vergoeding voor het collegegeld en je werkgever ontvangt een compensatie om een vervanger aan te stellen....

 18. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten

  Fonds ter bevordering van de studie aan de universiteit. Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband. Ook verstrekt het fonds subsidie voor de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops, voordrachten van buitenlandse geleerden aan de RUG en verstrekt het fonds op...

 19. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen en subsidie voor bevorderen samenwerking tussen Nederland en de Arabische wereld

  Bevorderen van samenwerking tussen Nederland en de Arabische wereld door het verlenen van studiebeurzen en het ondersteunen van projecten die de samenwerking tussen beide culturen bevorderen. Een gemiddelde bijdrage zal hetzelfde bedragen als een reguliere studiebeurs in Nederland....

 20. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor vervolgopleiding in binnen- of buitenland, voorkeur voor raakvlak wetenschap en ambacht

  Financiële ondersteuning van jong talent voor een vervolgopleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor terreinen waarop wetenschap en ambacht elkaar aanvullen, zoals restauraties of instrumentenbouw....

 21. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland

  Subsidie voor pas afgestuurde, getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland....

 22. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden, buitenlandproject

  Financiële ondersteuning van studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden met een origineel plan voor een buitenlandproject....

 23. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen

  Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan en vrouwen die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren. ...

 24. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor het ondersteunen van wetenschappers op het gebied van economie en/of geschiedenis

  Subsidie voor het ondersteunen van wetenschappers op het gebied van economie en/of geschiedenis. ...

 25. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor vrouwen om op vakantie te gaan

  Reisbeurs om op vakantie te gaan voor vrouwen van 18 tot maximaal 40 jaar met een bijstandsuitkering of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering en gescheiden, ongehuwd of weduwe, met of zonder kinderen....

Pagina's