Subsidies en fondsen voor Basisonderwijs

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijskundige projecten

  Het fonds heeft ten doel het initiëren, stimuleren en ondersteunen van onderwijskundige projecten in de ruimste zin. Voor steun komen uitsluitend projecten van organisaties in Nederland in aanmerking, met een zekere voorkeur voor Den Haag. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gezondheidszorg, onderwijs en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving. Het fonds richt zich hierbij op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur....

 3. Fondsen

  Subsidie voor het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen en het beschikbaar stellen van gelden en leermiddelen en het verrichten van handelingen welke verband houden met het geven van onderwijs....

 4. Fondsen, Beurzen

  Beurs tegemoetkoming dagopleiding in het voortgezet onderwijs

  Tegemoetkoming in de opleidingskosten voor een dagopleiding in het voortgezet onderwijs. De bijdrage die kan worden toegekend is ca. € 270,- per persoon....

 5. Prijzen

  Twaajaarlijkse prijs voor scholen

  Twaajaarlijkse prijs voor een school die erin geslaagd is op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie, met creativiteit en inventiviteit en overdraagbaar naar andere scholen. De twee landelijke winnaars ontvangen een geldbedrag van € 7.000,-....

 6. Subsidies

  Lumpsum financiering en prestatiebox basisonderwijs en voortgezet onderwijs

  Financiering van onderwijsinstellingen met aanvullende bedragen voor opbrengstgericht werken en professionalisering van leraren en schoolleiders. ...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderwijs en cultuurprojecten

  Financiële ondersteuning van onderwijs en cultuurprojecten en alles wat hiermee verband houdt, zoals muziek, kunstwerkplaatsen, theaterprojecten en onderwijsprojecten op basis-, voortgezet- en hoger onderwijs....

 8. Subsidies, Prijzen

  Subsidie voor taalprojecten die meertaligheid bevorderen door het leren van een vreemde taal

  Prijs van € 500.000,- voor taalprojecten die meertaligheid bevorderen door het leren van een vreemde taal. Alle onderwijsinstellingen, van het basis- en voortgezet onderwijs tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, kunnen hun projecten inzenden. Ook andere opleidingsinstituten en non-profitorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

  Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van welzijn, kerken, scholen en politieke partijen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland en het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. Toepassing Het bevorderen van welzijn van mensen binnen – en buiten Nederland Het steunen van kerken, scholen en politieke partijen Werkgebied Binnen- en buitenland. Aanvragen Schiftelijk.

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie op het gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, sport, gezondheid, mensenrechten, cultuur en welzijn

  Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu), ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, cultuur en welzijn, inclusief sport en gezondheid, in binnen- en buitenland....

 12. Subsidies

  Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten. Subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg. Het werkgebied in...

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg. De omvang van de schenkingen varieert van een paar honderd euro tot grotere bedragen....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich bezig houden met natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op natuur en natuurbehoud, kinderen en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, organisaties die het welzijn van kinderen bevorderen en culturele instellingen. Nadruk ligt op die organisaties en projecten die een goed trackrecord hebben laten zien, vooruitstrevend zijn, en uitzonderlijke kwaliteit hebben...

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst, cultuur en muziek, jongeren, gezondheidszorg en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst, cultuur en muziek, ontwikkelingsmogelijkheden en opleiding van jongeren, gezondheidszorg en projecten in ontwikkelingslanden....

 16. Subsidies

  Subsidie primair en voortgezet onderwijs internationalisering

  Subsidie voor introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs. Er is maximaal € 20.000,- beschikbaar per instelling. Je kunt subsidie aanvragen voor zaken als leerlingenmobiliteit, lerarenmobiliteit, studentenstages, vvto, tto. Elos en International Primary Curriculum....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, in het bijzonder beroepsonderwijs

  Financieel ondersteunen van het onderwijs, in het bijzonder het beroepsonderwijs. Bij voorkeur gaat het om uitgaven die niet vanuit de begroting gedekt kunnen worden....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van kleinschalig onderwijs

  Subsidie voor projecten op het gebied van kleinschalig onderwijs. Voorbeelden van gesubsidieerde projecten zijn de aanschaf van laptops t.b.v. ICT onderwijs, lessen over ondernemerschap, een opfriscursus en de financiering van lesprojecten....

 19. Subsidies

  Subsidie leerkrachten scholen met veel achterstandsleerlingen voor coachingsactiviteiten

  Subsidie om een aantal specifieke scholen met veel achterstandsleerlingen in de gelegenheid te stellen leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en tevens leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden....

 20. Subsidies

  Subsidie voor het ontwikkelen van doorstroomprogramma's, gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

  Subsidie voor het ontwikkelen van doorstroomprogramma's, gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Een aanvraag kan worden gedaan door tenminste één school voor primair onderwijs en ten minste één school voor voortgezet onderwijs. Het subsidiebedrag per doorstroomprogramma wordt berekend door het begrote aantal deelnemers met € 1.000 te...

 21. Subsidies

  Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs

  Subsidie voor leerkrachten in het primair of speciaal onderwijs voor het volgen van de opleiding tot cultuurbegeleider. De subsidie bestaan uit een vergoeding van studiekosten aan de cursist en een vergoeding van studieverlof voor de werkgever....

 22. Subsidies

  Subsidie Euregionaal Onderwijs voor primair onderwijs en VMBO

  Subsidie om ervoor te zorgen dat scholen in het primair onderwijs en het VMBO voldoende ondersteund worden om het Euregionaal Onderwijs binnen hun instelling vorm te geven, zodat de leerlingen goed voorbereid worden op de Euregionale arbeidsmarkt....

 23. Fondsen

  Subsidie voor nationale en internationale projecten op het gebied van onderwijs, zorg, maatschappij en ontwikkelingswerk

  Subsidie voor projecten over de hele wereld. In Nederland is er subsidie beschikbaar voor projecten binnen de gezondheidzorg, het onderwijs en de samenleving. In het buitenlands richt het fonds zich op ontwikkelingsprojecten. Het fonds zorgt nationaal en internationaal voor impact. Het afgelopen jaar is er 3.5 miljoen euro subsidie verstrekt....

 24. Subsidies

  Subsidie voor gezondheidszorg, sporten en bewegen en onderwijs

  Subsidie gericht op het geven van een positieve impuls aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Subsidiabele thema's zijn o.a. kwalitatieve zorg, gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen en onderwijskansen. Per project is er maximaal € 75.000 beschikbaar....

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen samen met basisscholen (ook speciaal basisonderwijs)

  Subsidie voor culturele instellingen voor projecten op het gebied van mediakunst en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing verbetering van cultuureducatie, waarbij in samenwerking tussen culturele instellingen en een of meer basisscholen gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per project....

Pagina's