Subsidies en fondsen voor Bouwen

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie gebouwen met een culturele of maatschappelijke bestemming en voor culturele en maatschappelijke organisaties

  Het financieel ondersteunen van aankopen en restauraties, aankopen, uitbreiden, verbouwen, exploiteren of stichten van gebouwen met een beoogde culturele bestemming, zoals musea, culturele...

 • Subsidies

  Subsidie huurderorganisaties en belangen huurders

  Subsidie voor organisaties en projecten die gericht zijn op het versterken van de belangenbehartiging en participatie van huurders, het vergroten van de organisatiegraad voor huurders en voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte

  Subsidies voor projecten en initiatieven die te maken hebben met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte en de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls geeft of helpt op te bloeien. De...

 • Subsidies

  Subsidie voor aanpassen, verbeteren of bouwen van gemeenschapsvoorzieningen

  Subsidie voor het aanpassen van gemeenschapsvoorzieningen waar verschillende activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport plaatsvinden op niet commerciële basis. De...

 • Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op langer zelfstanding wonen van ouderen en cultureel erfgoed

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op cultureel erfgoed, zelfstandig wonen van ouderen, nieuwe bouwmogelijkheden en woonvormen en welzijn verhogende activiteiten. Er kan...

 • Subsidies

  Subsidie versnellen bouw betaalbare woningen: sociale huurwoningen en huurwoningen met een huur lager dan € 1.000 voor middeninkomens

  Subsidie voor gemeenten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject met betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen en...

 • Subsidies

  Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant

  Subsidie voor activiteiten gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw voor activiteiten die betrekking hebben op de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten sociale gelijkheid en klimaatverandering

  Samen zijn de kleding- en schoenenindustrieën goed voor minstens 8% van de wereldwijde impact op het klimaat, en de productie en verwerking van materialen kan schade toebrengen aan arbeiders...

 • Subsidies

  Subsidie inhuren extra personeel om woningbouw te versnellen

  Subsidie voor het inhuren van extra personeel om de uitvoering te versnellen van woningbouwprojecten met sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000...

 • Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie...

 • Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie ter stimulering van de bouw van zelfstanige sociale huurwoningen met een permanent karakter in de regio Haaglanden. Een belangrijke voorwaarde is dat de te bouwen sociale huurwoningen...

 • Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor het inhuren van externe capaciteit en expertise om de woningbouw te versnellen in Zuid-Holland. De aanvraag moet betrekking hebben op de bouw van minimaal 25 nieuw te bouwen woningen of...

 • Subsidies

  Subsidie voor ontwikkeling en bouw van huurwoningen in sociale huursector en middensegment huur

  Subsidie voor projecten die zorg dragen voor voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de verschillende specifieke...

 • Subsidies

  Subsidie voor tijdelijke huisvesting en flexibele woonvormen

  Subsidie voor het realiseren van tijdelijke huisvesting en flexibele huisvesting voor mensen die met urgentie moeten verhuizen, zoals bij beëindiging van de relatie, in verband met de gezondheid of...

 • Subsidies

  Subsidie voor herontwikkeling maatschappelijk vastgoed

  Subsidie voor de herontwikkeling van gemeenschapsaccommodaties of het herontwikkelen van bestaand onroerend goed die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie, of waarop een...

 • Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, om zo de de sociale woningvoorraad te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. De hoogte van de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Zaanse (houten) bouwwerken, molens en ornamenten

  Subsidie voor projecten gericht op het instandhouden en stichten van karakteristieke Zaanse (houten) bouwwerken, molens en ornamenten die voor de Zaanstreek van cultureel-historisch belang zijn. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bouwprojecten in derde wereld landen

  Financieel ondersteunen van bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc...

 • Subsidies,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor woonzorgarrangementen

  Financiële ondersteuning voor het stimuleren van de ontwikkeling en de totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen van minimaal vijf wooneenheden voor mensen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie toegankelijk maken monumenten en restauratie monumenten regio Amsterdam

  Subsidie voor het publiekelijk toegankelijk maken van monumenten voor een zo breed mogelijk publiek en ten behoeve van restauratie van monumenten in de regio Amsterdam. De subsidie bedraagt over het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunst- en cultuurprojecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte

  Financiële ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Rotterdamse instellingen en projecten, actief op o.a. maatschappelijk gebied

  Subsidie voor Rotterdamse instellingen en projecten op het gebied van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en...

 • Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Borgstelling voor investering in sportaccommodaties

  Verstrekken van een borgstelling aan je bank voor investeringen in je sportaccommodatie, zoals voor verbouwing, uitbreiding of aankoop. Tot €100.000 kan volledig worden gewaarborgd. Aanvragen kan per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie en bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem

  Subsidie voor projecten op het gebied van de monumentenzorg ten behoeve van bouwkundige projecten. In het verleden is er o.a. subsidie verstrekt voor de restauratie van een buitenplaats, kantoor en...

 • Prijzen

  Prijsvragen gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal

  Onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau. Om dit doel te bevorderen organiseren ze o.a. prijsvragen...