Subsidiekalender

november 2020

 1. 13 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

  tot 13 november 2020
 2. 15 nov
  Subsidies

  Subsidie restauratie rijksmonumenten met een urgente restauratiebehoefte en hoge cultuurhistorische waarde

  Subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten met o.a. een matige of slechte onderhoudstoestand, een urgente restauratiebehoefte en een hoge cultuurhistorische waarden. Uitgangspunt bij deze subsidie is verder dat het pand publiek toegankelijk is, dan wel dat ee minimaal tien keer per jaar een openstelling is voor een zo grot mogelijk publiek. De subsidiabele kosten op grond waarvan het...

  15 juli 2020 tot 15 november 2020
 3. 15 nov
  Subsidies

  Subsidie aanleg groene daken

  Subsidie voor het aanleggen van een groen dak op een particuliere woning, een bedrijfspand of een appartementencomplex, zodat het effect van het veranderde klimaat beperkt wordt. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum van 25 euro per vierkante meter. Tevens geldt er een maximum per aanvraag van 5.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen,...

  6 april 2020 tot 15 november 2020
 4. 15 nov
  Subsidies

  Subsidie landschapsbeheer particuliere grondeigenaren

  Subsidie voor landbouwers, terreinbeherende organisaties, particuliere grondbeheerders die actief zijn in de land- en bosbouwsector en samenwerkingsverbanden op dit gebied. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur, het verbeteren van recreatieve ontsluitingen, het versterken van de kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit, het instandhouden...

  11 juni 2020 tot 15 november 2020
 5. 23 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 500.000 euro beschikbaar....

  tot 23 november 2020
 6. 23 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek en theater, en onderwijs. Maar er is ook subsidie mogelijk voor gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening...

  tot 23 november 2020
 7. 24 nov
  Subsidies

  Subsidie overheid en onderzoek hogescholen

  Subsidie voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen in samenwerking met hbo professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. De onderzoekvraag moet aantoonbaar afkomstig zijn van de publieke sector, maatschappelijk relevant en gekoppeld aan een concrete uitdaging uit de professionele praktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger...

  24 juni 2020 tot 24 november 2020
 8. 24 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gemeenten, GGD en onderzoeksinstellingen

  Subsidie voor lokale of regionale samenwerkingsverbanden om het gemeentelijke gezondheidsbeleid gericht op gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving te versterken. De subsidie is bedoeld voor het versterken van bestaande veelbelovende lokale integrale aanpakken. Er zijn een aantal kennisvragen waar in deze subsidieronde antwoorden op worden gezocht. Deze kennisvragen hebben betrekking op...

  30 juni 2020 tot 24 november 2020
 9. 24 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten met een ideëel, sociaal of maatschappelijk karakter

  Subsidie voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter, gericht op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur of milieu....

  tot 24 november 2020
 10. 27 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie erfgoed

  Subsidie voor activiteiten waarmee de uitgangspunten van het Verdrag van Faro in de praktijk worden gebracht en actieve erfgoedparticipatie wordt gerealiseerd. Hierbij gaat het om het centraal stellen van burgerparticipatie binnen de omgang met cultureel erfgoed. De sociale waarde van erfgoed vormt daarbij het uitgangspunt van dit verdrag. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties...

  7 september 2020 tot 27 november 2020
 11. 30 nov
  Subsidies

  Subsidie voor cO2 reductie en mijden spits

  Subsidie voor projecten gericht op verkeersdeelnemers zoals werknemers, bezoekers of scholieren, die ervoor zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft en voor projecten gericht op het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per aanvraag....

  28 april 2020 tot 30 november 2020
 12. 30 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg en welzijn, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en spaargedrag. De aanvraag kent een regionale beperking. De gemiddelde subsidie bedraagt 2.725 euro. De hoogste subsidie was...

  tot 30 november 2020
 13. 30 nov
  Subsidies

  Subsidie Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg

  Subsidie voor aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning en/of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. Het kan hierbij o.a. gaan om toepassingen op het gebied van beeldschermzorg, (tele)alarmering, telemonitoring en telebegeleiding, sloten...

  27 juli 2020 tot 30 november 2020

december 2020

 1. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op...

  tot 1 december 2020
 2. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie transformatie mode industrie

  Subsidie voor grote en kleine partners die grote ideeën hebben om de mode-industrie te transformeren op het gebied van circulaire mode, duurzamer katoen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de confectie industrie in met name de minder ontwikkelde landen en het uitroeien van dwangarbeid. Subsidies bedragen meer dan 100.000 euro per project....

  tot 1 december 2020
 3. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project....

  4 november 2020 tot 1 december 2020
 4. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik. In totaal is er 112.500 euro subsidie beschikbaar....

  1 januari 2020 tot 1 december 2020
 5. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie op het gebied van leefbaarheid in relatie tot de coronacrisis

  Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven die niet gericht zijn op het maken van winst en die de leefbaarheid in wijken, dorpen en gemeenten tijdens de coroniscrisis vergroten. Het is belangrijk is dat je nog niet bent begonnen met je project voor de subsidieaanvraag. Per regio is er 10.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie overigens online aanvragen. De subsidie wordt verdeeld per...

  29 april 2020 tot 1 december 2020
 6. 07 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

  tot 7 december 2020
 7. 08 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten....

  tot 8 december 2020
 8. 08 dec
  Subsidies, Fondsen

  Financiële middelen voor bedreigende schulden situaties

  Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen, die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars. De aanvraag moet gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverleners. De subsidie bedraagt in de regel maximaal € 3750, een enkele keer kan tot een hogere bijdragen worden besloten....

  tot 8 december 2020
 9. 10 dec
  Subsidies

  Subsidie onderzoek herbestemming monumenten

  Subsidie voor onderzoek naar de herbestemming van monumenten, die geen woonhuis zijn. Het kan hierbij om het ontwikkelen van een plan van aanpak, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen van een concept en het opstellen van een businesscase voor de herbestemming van een monument. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000. De subsidie...

  1 mei 2020 tot 10 december 2020
 10. 13 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijke, sociale, geestelijke, culturele en andere werkzaamheden, op basis van het gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van mensen, initiatieven, projecten e.d. die werkzaam zijn c.q. zich inzetten ten behoeve van de antroposofie....

  tot 13 december 2020
 11. 15 dec
  Fondsen, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor media en kranten

  Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het bereik van desbetreffende media en bedraagt  € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied voor lokale publieke media-instellingen en  € 0,66 x de grootte van de oplage voor huis- aan-...

  15 juni 2020 tot 15 december 2020
 12. 15 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie uitgeverijen boeken literatuur

  Tijdelijke subsidie voor uitgeverijen van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal. Met de subsidie kunnen ondanks de toegenomen risico’s op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 de uitgave van dergelijke vertalingen toch door gaan. Interessant is...

  11 mei 2020 tot 15 december 2020

Pagina's