Subsidiekalender

oktober 2020

 1. 15 okt
  Subsidies

  Subsidie alle jongeren dezelfde onderwijsmogelijkheden te geven

  Subsidie voor onderwijsinstellingen voor concrete projecten op lokaal of regionaal niveau gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. Per subsidieaanvraag is er maximaal 140.000 euro beschikbaar....

  26 juni 2019 tot 15 oktober 2020
 2. 15 okt
  Subsidies

  Regeling 30127

  Subsidie voor onderwijsinstellingen voor concrete projecten op lokaal of regionaal niveau gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. Per subsidieaanvraag is er maximaal 140.000 euro beschikbaar....

  1 januari 2020 tot 15 oktober 2020
 3. 15 okt
  Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele...

  tot 15 oktober 2020
 4. 15 okt
  Subsidies

  Subsidie voor topsporters en sporttalenten

  Subsidie voor topsporters en sporttalenten die een relatie hebben met de provincie Limburg en door NOC*NSF of door een nationale sportbond als topsporter of sporttalent zijn aangemerkt. Opvallend hierbij is dat de sporter die de subsidie wil aanvragen niet per definitie in de provincie Limburg woonachtig hoeft te zijn. Je kunt deze subsidie namelijk ook aanvragen als je bijvoorbeeld in de...

  14 april 2020 tot 15 oktober 2020
 5. 15 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. ...

  tot 15 oktober 2020
 6. 16 okt
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken huisartsenpraktijken

  Subsidie voor huisartsen/praktijkhoudende huisartsen voor de bouw- of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk of het laten opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en bedraagt maximaal 50.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

  1 september 2020 tot 16 oktober 2020
 7. 26 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg en welzijn, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en spaargedrag. De aanvraag kent een regionale beperking. De gemiddelde subsidie bedraagt 2.725 euro. De hoogste subsidie was...

  tot 26 oktober 2020
 8. 27 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of gestoord en wetenschappelijk onderzoek gericht op zieke kinderen

  Het financieel ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind...

  tot 27 oktober 2020
 9. 29 okt
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedebouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-....

  tot 29 oktober 2020
 10. 29 okt
  Subsidies

  Subsidie archeologisch onderzoek

  Subsidie voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden. De subsidie kan worden aangevraagd door waterschappen, gemeenten, staatsbosbeheer, universiteiten en organisaties die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500. In...

  1 mei 2020 tot 29 oktober 2020
 11. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie internationale activiteiten cultuur

  Als onderdeel van een breder subsidieprogramma kun je vanuit dit onderdeel subsidie aanvragen voor laagdrempelige ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek samen met buitenlandse minderheidstaalgroepen. Er is in totaal 20.000 euro beschikbaar voor deze subsidie, dit is ook gelijk het totale bedrag dat je kunt aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen met een...

  13 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 12. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie culturele activiteiten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

  Subsidie voor het laagdrempelige culturele activiteiten en het stimuleren van het culturele aanbod en deelname aan culturele activiteiten door ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een beperking of een chronische ziekte. Van belang is dat je project van voldoende artistiek-inhoudelijk niveau is, wat kan blijken uit bijvoorbeeld de betrokkenheid van een professional uit de kunstsector. De...

  9 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 13. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile

  Subsidie voor het organiseren van sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Friese sporten. Bij Friese sporten moet je denken aan typisch Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile. In totaal is er 70.000 euro aan subsidie beschikbaar....

  2 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 14. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie voor culturele centra

  Met deze subsidie kan een een voor het publiek toegankelijke uitvoering van podiumkunsten worden uitgekocht, om zo het risico te verminderen. De subsidie kan worden verstrekt aan uitkooporganisaties en culturele centra die in het lopende kalenderjaar minimaal drie voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeren. Een van de voorwaarden is dat de entreeprijs minimaal 5 euro per...

  4 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 15. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen

  Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en voor breedtesportevenementen, om het deelnemen aan sport te stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstelling van de regeling....

  2 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 16. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten cultuur- of erfgoedparticipatie

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie. De subsidie kan worden aangevraagd door cultuurmakers en culturele instellingen. Het subsidieplafond bedraagt euro 625.000,-....

  7 januari 2019 tot 30 oktober 2020
 17. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van culturele organisaties en cultuurmakers

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 per project, en kan alleen worden aangevraagd door culturele instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk....

  7 januari 2019 tot 30 oktober 2020
 18. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie koren

  Koren die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen subsidie aanvragen voor incidentele begeleiding van professionele musici tijdens de repetities en de uiteindelijke uitvoering....

  13 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 19. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie culturele ontwikkeling leerlingen

  Culturele instellingen en scholen voor vmbo, vso en pro kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,– en maximaal € 100.000,– per project....

  6 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 20. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie samenwerking VMBO en culturele instellingen

  Subsidie voor VMBO, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om samen met culturele instellingen talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. Daarmee worden projecten...

  6 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 21. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

  10 juni 2020 tot 30 oktober 2020
 22. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie energie transitie

  Je kunt éénmalig subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame en/of groene energie. Interessant is dat je deze subsidie bijvoorbeeld kunt aanvragen voor een veelbelovend project dat vraagt om verdere ontwikkeling, en autonoom nog niet van de grond komt. De subsidie bedraag minimaal € 5.000,- en...

  16 augustus 2020 tot 31 oktober 2020
 23. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie initiatieven duurzaamheid

  Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- per aanvraag....

  1 januari 2020 tot 31 oktober 2020
 24. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie voor behoud van onroerend cultureel erfgoed door herbestemming, restauratie of verduurzaming

  Om leegstand van monumenten te voorkomen is er een nieuwe subsidie beschikbaar om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren naar de herbestemming of verbetering van exploitatiemogelijkheden van een monument. Ook kun je een energiescan laten uitvoeren met betrekking deze monumenten. De monumenten mogen geen woonfunctie hebben, en moeten in Noord-Holland staan. De subsidie bedraagt maximaal  50% van...

  tot 31 oktober 2020
 25. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie behoud cultuurhistorische waarden monument

  Subsidie voor urgente restauratiebehoefte van Rijksmonumenten, en gemeentelijk beschermde monumenten, zodat de cultuurhistorische waarde van het monument in ieder geval behouden blijft. Het monument moet na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben. De restauratie dient vooral bij te dragen aan het behoud van de oorspronkelijke...

  3 maart 2020 tot 31 oktober 2020

Pagina's