Subsidiekalender

mei 2021

 1. 14 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor musea om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor musea voor het aanpassen van het museum om aan de 1,5 metercriteria te kunnen voldoen en om fysiek bezoek van het publiek aan het museum te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte, kassa en ticketing aan te passen, de collectiepresentatie/tentoonstelling(en) en...

  10 mei 2021 tot 14 mei 2021
 2. 14 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie universitaire onderzoekers intensieve veehouderij

  Subsidies voor universitaire onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het plannen (of onlangs gestart) van projecten over vraagstukken in verband met de drijvende krachten achter en de negatieve gevolgen van de industriële veehouderij vooral met betrekking tot landen met lage en middeninkomens. Elke aanvrager kan een subsidiebedrag aanvragen tussen US$ 2.000 (minimum) en US$ 10.000 (maximum)....

  23 maart 2021 tot 14 mei 2021
 3. 17 mei
  Subsidies

  Subsidie hergebruik leegstaande panden

  Subsidie voor het herbestemmen, transformeren of slopen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen, gevolgd door herontwikkeling of een andere herinvulling van de vrijgekomen ruimte. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000, en kan worden aangevraagd door de eigenaar van het pand. Je kunt de subsidie online aanvragen,...

  1 maart 2021 tot 17 mei 2021
 4. 19 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

  18 februari 2021 tot 19 mei 2021
 5. 20 mei
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-....

  29 januari 2020 tot 20 mei 2021
 6. 20 mei
  Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 75.000 per aanvraag voor grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een evenement. ...

  19 april 2020 tot 20 mei 2021
 7. 20 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

  Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds financiële ondersteuning voor onderzoek naar de rol van het dieet bij de behandeling van ziekten en het versterken van de weerstand van het lichaam, zoals onderzoek naar welk type dieet en voeding het lichaam...

  22 oktober 2020 tot 20 mei 2021
 8. 25 mei
  Subsidies

  Subsidie voor eigenaren en pachters van natuur- en recreatiegebied

  Subsidie voor het opvangen van de toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden. De subsidie kan o.a. verstrekt worden voor maatregelen om knelpunten in de toegenomen recreatiedruk in deze groengebieden weg te nemen, maatregelen te nemen om spreiding van recreanten te stimuleren en voor het geven van voorlichting aan (nieuwe) recreanten. In totaal is er € 700.000 beschikbaar voor...

  7 april 2021 tot 25 mei 2021
 9. 27 mei
  Subsidies

  Subsidie voor woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bouwers of CPO’s voor bouwen woningen op locatie zonder woonbestemming

  Subsidie voor projecten gericht op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die benodigd zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren, waarbij het gaat om een project van minimaal 5 en maximaal 25 flexwoningen. Onder flexwoningen verstaan we een voor zelfstandige bewoning geschikt complex van ruimten dat gevestigd is op een tijdelijke locatie zonder...

  12 januari 2021 tot 27 mei 2021
 10. 30 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

  26 april 2021 tot 30 mei 2021
 11. 31 mei
  Subsidies

  Regeling 32281

  Subsidie voor het herbestemmen, transformeren of slopen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen, gevolgd door herontwikkeling of een andere herinvulling van de vrijgekomen ruimte. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000, en kan worden aangevraagd door de eigenaar van het pand. Je kunt de subsidie online aanvragen,...

  1 april 2021 tot 31 mei 2021
 12. 31 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

  Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen. Het steunfonds verstrekt subsidies aan groepen, deze groep hoeft echter geen rechtsvorm te hebben. De subsidie bedraagt tot ca. € 2300 euro. Per verstrekte subsidie zal worden gekeken hoe deze zal worden uitgekeerd. Je kunt de subsidie online aanvragen,...

  1 januari 2021 tot 31 mei 2021
 13. 31 mei
  Subsidies

  Subsidie hospices palliatieve terminale zorg

  Subsidie voor hospices voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen in hun laatste levensfase en hun naaste. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag de hospice aan maximaal tien personen tegelijk palliatieve terminale zorg verlenen. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de...

  1 april 2021 tot 31 mei 2021
 14. 31 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

  19 februari 2021 tot 31 mei 2021

juni 2021

 1. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie voor organiseren jongerenactiviteiten

  Subsidie voor de organisatie van jongerenactiviteiten om hiermee de de gevolgen van de beperkingen van de coronamaatregelen voor de mentale en fysieke gezondheid van jongeren te verminderen. De subsidie is bestemd voor de organisaties en projecten die deze activiteiten voor jongeren organiseren binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker. Per aanvraag is er maximaal € 10.000 beschikbaar....

  17 maart 2021 tot 1 juni 2021
 2. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie voor begeleiding startende leraren in het primair onderwijs

  Subsidie voor een partnerschap tussen één of meer scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, of beroepsonderwijs en volwasseneducatie en één of meer lerarenopleidingen die in gezamenlijkheid toekomstige leraren op de werkplek opleiden. De subsidie kan in dit geval worden verstrekt als tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen en aanbieden van een doorlopende lijn van...

  1 mei 2021 tot 1 juni 2021
 3. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie voor vernieuwing in de bibliotheek

  Subsidie voor voor het ontwikkelen van vernieuwing in de bibliotheek naar een plek waar de burger terecht kan voor informatie, om te leren, te ontmoeten en te lezen. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van innovatie voor lokale bibliotheken in de overgang naar de toekomstige bibliotheek, maar ook om projecten met een breder doel (dan cultureel). De subsidie kan worden aangevraagd door...

  2 juni 2020 tot 1 juni 2021
 4. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie kunst en cultuureducatie

  Subsidie voor de duurzame ontwikkeling van jonge organisaties die zich binnen de culturele sector richten op professionele kunst of cultuureducatie, om zo hun positie in de eigen kunstdiscipline en/ of in de kunst- en cultuursector te verstevigen of te bestendigen. Aanvragen voor amateurkunst vallen buiten het bereik van deze regeling. Als aanvragende organisatie moet je tussen de twee en zes...

  1 april 2021 tot 1 juni 2021
 5. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken huisartsenpraktijken

  Subsidie voor huisartsen/praktijkhoudende huisartsen voor de bouw- of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk of het laten opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en bedraagt maximaal 50.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

  30 september 2019 tot 1 juni 2021
 6. 01 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek beschermen wilde dieren

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten die wilde dieren en plaatsen over de hele wereld beschermen en in stand houden. Het fonds werkt samen met individuen en organisaties om onderzoek te bevorderen, de impact op natuurbehoud uit te breiden, kennis te delen en lokale gemeenschappen hierbij te betrekken. Voor 2021 neemt het fonds alleen projecten in...

  25 maart 2021 tot 1 juni 2021
 7. 04 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor theaters om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor theaters voor het aanpassen van het theater aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan het theater te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of tijdelijk extra publieksvoorzieningen beschikbaar te...

  31 mei 2021 tot 4 juni 2021
 8. 07 jun
  Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van sportief en recreatief bewegen

  Subsidie voor het bevorderen van sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte. Hierbij richt het project zich bij voorkeur op achterblijvende groepen die ondergemiddeld bewegen en op locaties en buurten waar de beweegarmoede groot is. Deze subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de buitenruimte in en dicht bij de woonomgeving....

  7 april 2021 tot 7 juni 2021
 9. 14 jun
  Fondsen, Beurzen

  Beurs voor studenten en medewerkers universiteit voor aanvullende studie in Europa

  Subsidie voor studenten en andere medewerkers van de Erasmus Universiteit voor een verblijf in het buitenland om zich verder te bekwamen en hun studie verder aan te vullen. Je kunt de beurs online aanvragen....

  9 februari 2021 tot 14 juni 2021
 10. 15 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 500.000 euro beschikbaar. Circa...

  7 april 2021 tot 15 juni 2021
 11. 15 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en...

  1 februari 2021 tot 15 juni 2021

Pagina's