Subsidiekalender

november 2020

 1. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  1 oktober 2020 tot 1 november 2020
 2. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen, voorzien van een projectplan met een begroting en tijdsplanning. Per jaar is er ca. 294.000 euro subsidie beschikbaar....

  tot 1 november 2020
 3. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie voor recreatie en toerisme

  Subsidie voor recreatie en toerisme, waarbij de subsidieverstrekker zich vooral richt op groei van het aantal bezoekers in de regio vanuit met name het buitenland, innovatief toeristisch ondernemerschap en het in stand houden van landelijke toeristische routenetwerken. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd door non-profit organisaties, gemeenten, regionale en stedelijke bureaus voor toerisme...

  1 januari 2020 tot 1 november 2020
 4. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 300.000 euro beschikbaar....

  tot 1 november 2020
 5. 01 nov
  Financiering en kredieten, Subsidies, Fondsen

  Subsidie productiekosten muziek, zoals opname- en masteringskosten, persen e.d

  Financiële ondersteuning voor professioneel muzikanten die hun muziek digitaal of fysiek willen uitbrengen, maar de financiële middelen missen. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro en is bestemd voor productiekosten zoals opname- en masteringskosten, vormgeven, persen e.d....

  15 juni 2020 tot 1 november 2020
 6. 01 nov
  Subsidies

  Cultuur subsidies

  Subsidie voor o.a. grensoverschrijdende culturele samenwerking en voor culturele festivals en evenementen. De subsidie voor grensoverschrijdende culturele samenwerking bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, waarbij geldt dat subsidies onder de € 1.000,- niet worden verstrekt. De subsidie voor culturele festivals en evenementen bedraagt maximaal € 20.000,-. Je kunt de subsidies...

  tot 1 november 2020
 7. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie onderwijs voor inhalen of wegwerken onderwijsachterstanden

  Subsidie voor onderwijsinstellingen gericht op het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor inhaal- en...

  19 oktober 2020 tot 1 november 2020
 8. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten projecten gericht op de verbetering van de culturele betrekkingen tussen enerzijds Rusland in het algemeen en Sint Petersburg in het bijzonder en anderzijds Nederland

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op de verbetering van de culturele betrekkingen tussen enerzijds Rusland in het algemeen en Sint Petersburg in het bijzonder en anderzijds Nederland. Dit zou moeten leiden tot een verbetering van de culturele banden met Rusland en tot meer wederzijds begrip....

  tot 1 november 2020
 9. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie voor amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen

  Subsidie voor actieve deelname aan activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  tot 1 november 2020
 10. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

  Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en beweging of zorg. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000,-- per aanvraag....

  1 januari 2020 tot 1 november 2020
 11. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie realiseren perspectief voor vreemdelingen vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. De subsidie kan o.a. betrekking hebben op de intake en screening, woonbegeleiding, juridische begeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding, toekomstoriëntatie en terugkeerbegeleiding. De...

  26 oktober 2020 tot 1 november 2020
 12. 02 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen met chronische aandoening

  Subsidie voor het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie. Het fonds heeft in de afgelopen 6 jaren voor ruim 3,5 miljoen euro initiatieven ondersteunt met een gemiddelde bijdrage van ongeveer 40.000 euro....

  tot 2 november 2020
 13. 02 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen....

  tot 2 november 2020
 14. 02 nov
  Subsidies

  Subsidie renovatie woningen

  Subsidie voor grootschalige innovatieve renovatieprojecten door een samenwerkingsverband, ter verduurzaming van ten minste 150 woningen. De renovatie moet betrekking hebben op woningen die zijn gebouwd tot 1995. Voor minimaal 90 procent van die gerenoveerde woningen moet de de netto warmtevraag na renovatie lager worden dan 70 kWh per vierkante meter per jaar. De subsidie is mede afhankelijk...

  28 juni 2020 tot 2 november 2020
 15. 03 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project....

  4 oktober 2020 tot 3 november 2020
 16. 04 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

  tot 4 november 2020
 17. 05 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor aanpakken kinderarbeid

  Subsidie voor activiteiten gericht op het tegengaan van kinderarbeid. Per project kun je maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, met een maximum van € 475.000,-.  Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 5,5 miljoen beschikbaar....

  24 februari 2020 tot 5 november 2020
 18. 06 nov
  Subsidies

  Subsidie humanitaire hulp

  Subsidies voor het starten en opschalen van innovatieve oplossingen op het gebied van humanitaire hulp voor kwetsbare mensen in conflictgebieden die mede onbereikbaar zijn voor de traditionele humanitaire hulpverlening. Met deze subsidie probeert de subsidieverstrekker oplossingen te financieren de en te versnellen om de meest kwetsbare en moeilijkst te bereiken mensen in door conflicten...

  9 oktober 2020 tot 6 november 2020
 19. 08 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

  tot 8 november 2020
 20. 10 nov
  Subsidies, Fondsen

  Financiële middelen voor bedreigende schulden situaties

  Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen, die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars. De aanvraag moet gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverleners. De subsidie bedraagt in de regel maximaal € 3750, een enkele keer kan tot een hogere bijdragen worden besloten....

  tot 10 november 2020
 21. 12 nov
  Subsidies

  Subsidie kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op het gebied van professionele podiumkunsten, projecten op het gebied van beeldende kunst en landschap en talentontwikkeling binnen de beeldende kunst. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor kunst-,...

  tot 12 november 2020
 22. 13 nov
  Subsidies

  Subsidie herontwikkeling woningen

  Subsidie voor de herontwikkeling van woningen. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen en corporaties kunnen hierbij subsidie aanvragen voor het slopen of samenvoegen van een of meer particuliere woningen, de sloop- en nieuwbouw van particuliere woningen en het bloksgewijs opknappen van drie of meer particuliere woningen. Voor deze ronde is 500.000 euro beschikbaar. ...

  12 oktober 2020 tot 13 november 2020
 23. 13 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

  tot 13 november 2020
 24. 15 nov
  Subsidies

  Subsidie restauratie rijksmonumenten met een urgente restauratiebehoefte en hoge cultuurhistorische waarde

  Subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten met o.a. een matige of slechte onderhoudstoestand, een urgente restauratiebehoefte en een hoge cultuurhistorische waarden. Uitgangspunt bij deze subsidie is verder dat het pand publiek toegankelijk is, dan wel dat ee minimaal tien keer per jaar een openstelling is voor een zo grot mogelijk publiek. De subsidiabele kosten op grond waarvan het...

  15 juli 2020 tot 15 november 2020
 25. 15 nov
  Subsidies

  Subsidie landschapsbeheer particuliere grondeigenaren

  Subsidie voor landbouwers, terreinbeherende organisaties, particuliere grondbeheerders die actief zijn in de land- en bosbouwsector en samenwerkingsverbanden op dit gebied. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur, het verbeteren van recreatieve ontsluitingen, het versterken van de kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit, het instandhouden...

  11 juni 2020 tot 15 november 2020

Pagina's