Subsidiekalender

september 2020

 1. 18 sep
  Subsidies

  Subsidie onderwijs voor inhalen of wegwerken onderwijsachterstanden

  Subsidie voor onderwijsinstellingen gericht op het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor inhaal- en...

  18 augustus 2020 tot 18 september 2020
 2. 18 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concertzalen of poppodia om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of...

  14 september 2020 tot 18 september 2020
 3. 20 sep
  Subsidies, Fondsen

  Compensatie door coronacrisis getroffen subsidieontvangers cultuureducatie en cultuurparticipatie

  Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen door de corona-crisis hebben een grote impact op de praktijk van het maken van en leren over cultuur. Op cultuurmakers van alle leeftijden en niet in de laatste plaats op de mogelijkmakers van cultuureducatie en -participatie. Activiteiten zijn grotendeels stil komen te liggen. Voor zover subsidieontvangers...

  24 juni 2020 tot 20 september 2020
 4. 22 sep
  Subsidies

  Subsidie voor innovaties topsporters en coaches

  Subsidie voor het (door)ontwikkelen en testen van nieuwe of verbeterde producten of diensten die coaches kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van topsporttraining. De innovatie moet de potentie hebben om een aanzienlijke impact te hebben op de optimalisatie van de topsporttraining. De innovatie moet vernieuwend en onderscheidend zijn en voortbouwen op bestaande wetenschappelijke en/of...

  8 juli 2020 tot 22 september 2020
 5. 23 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie internationalisering creatieve industrie

  Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Voor 2020 is er 750.000 euro subsidie beschikbaar....

  tot 23 september 2020
 6. 23 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, educatieve en sociale projecten, regio Sneek, IJlst en Wymbritseradiel

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in Sneek, IJlst en directe omgeving , alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord....

  tot 23 september 2020
 7. 24 sep
  Subsidies

  Subsidie voor individuele onderzoekers gericht op verbetering van de GGZ

  Subsidie voor professionals en behandelaren die werkzaam zijn in de ggz en voor gepromoveerde onderzoekers voor nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën, waarmee de zorg aan cliënten verbeterd kan worden, de regiefunctie van cliënten versterkt kan worden of waarmee kostenbeheersing in de ggz gerealiseerd kan worden. Hierbij moet het gaan om ideeën met grote potentiële wetenschappelijke en...

  8 juli 2020 tot 24 september 2020
 8. 25 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor theaterproducenten om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor theaterproducenten om bestaande producties aan te kunnen passen aan de 1,5 metercriteria. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor het maken van nieuwe producties die kunnen worden opgevoerd conform de 1,5 metercriteria. Ook kan de subsidie gebruikt worden voortekortfinanciering bij het hernemen of continueren van een reizende theaterproductie. De subsidie moet betrekking...

  21 september 2020 tot 25 september 2020
 9. 27 sep
  Subsidies

  Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie voor individuele kunstenaars die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur en voor culturele instellingen die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. De subsidie is bestemd voor...

  21 september 2020 tot 27 september 2020
 10. 28 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg en welzijn, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en spaargedrag. De aanvraag kent een regionale beperking. De gemiddelde subsidie bedraagt 2.725 euro. De hoogste subsidie was...

  tot 28 september 2020
 11. 29 sep
  Subsidies

  Subsidie voor multidisciplinair empirisch- en rechtswetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor onderzoek naar de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Het onderzoek moet in principe multidisciplinair zijn, en een combinatie van empirisch onderzoek en rechtswetenschappelijk onderzoek inhouden. Er is bij de subsidieverstrekker een duidelijk voorkeur voor een...

  16 juni 2020 tot 29 september 2020
 12. 29 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten....

  tot 29 september 2020
 13. 29 sep
  Subsidies

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het wetenschappelijk onderbouwen van het verpleegkundig en verzorgend handelen binnen de essentiële zorg. Hierbij is een nauwe afstemming van het onderzoek met de doelgroep belangrijk, met het oog op de haalbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk. De subsidie kan worden aangevraagd samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van een...

  26 juni 2020 tot 29 september 2020
 14. 29 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten met een ideëel, sociaal of maatschappelijk karakter

  Subsidie voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter, gericht op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur of milieu....

  tot 29 september 2020
 15. 29 sep
  Subsidies

  Subsidie onderzoek cybersecurity en vertaling naar commerciële toepassingen

  Subsidie voor cybersecurity onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan een kennisinstelling gericht op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap op het gebied van cybersecurity met als doel het creëren van succesvolle innovatieve bedrijvigheid op het gebied van cybersecurity en het versterken van het ecosysteem binnen de sector veiligheid, zodat er nieuwe...

  17 juli 2020 tot 29 september 2020
 16. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie opleiding tot psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een kinder- en jeugd ggz instelling

  Subsidie voor de financiering van opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar. Het kan hierbij gaan om opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog verpleegkundig specialist. De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt per gerealiseerde opleidingsplaats, en is mede afhankelijk van de...

  1 januari 2020 tot 30 september 2020
 17. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie MKB, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

  Subsidie voor bedrijven in het mkb, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven voor projecten gericht op het leren en ontwikkelen van werknemers. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De subsidie biedt ook ruimte  voor initiatieven gericht op...

  1 september 2020 tot 30 september 2020
 18. 30 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie sporttalenten en sportprojecten

  Financieel ondersteunen van sporttalenten en onderscheidende sportprojecten in de provincie Groningen, of in bijzondere gevallen in aangrenzende regio. Het kan hierbij gaan reis- en verblijfkosten, masterclasses, individuele trainingsstages maar ook om onderscheidende sportprojecten....

  1 augustus 2020 tot 30 september 2020
 19. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie aanleg natuurvriendelijke oevers

  Subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ter verbetering van de waterkwaliteit, de ecologie en de vergroening van de woonomgeving. De maximale bijdrage voor een natuurvriendelijke oever inclusief het aanbrengen dan wel verwijderen van een (onderwater) beschoeiing of een vooroever is € 175 per meter. De maximale bijdrage voor andere natuurvriendelijke oevers is € 100 per meter. ...

  tot 30 september 2020
 20. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen. De subsidie varieert van maximaal 500 euro voor congresbezoek en 750 euro voor een proefschrift, tot maximaal 1000 euro voor een buitenlandse stage. Je kunt de subsidie...

  1 juli 2020 tot 30 september 2020
 21. 30 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en...

  tot 30 september 2020
 22. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, maar deze hoeft niet per definitie in de de genoemde plaats gevestigd te zijn. Een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de aanvraag zijn de inhoudelijke...

  1 augustus 2020 tot 30 september 2020
 23. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor nieuwe activiteiten van musea

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten van musea. Het vernieuwende kan zitten in bijvoorbeeld het versterken van de inhoudelijk museale kwaliteit, het vergroten van het publiekbereik door bepaalde maatregelen te nemen of door het aangaan van samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio. Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt voor het organiseren van...

  21 april 2020 tot 30 september 2020
 24. 30 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. In 2020 is er € 1.200.000 euro subsidie beschikbaar....

  tot 30 september 2020
 25. 30 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur

  Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur, die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. In totaal is er € 1.200.000 subsidie beschikbaar....

  tot 30 september 2020

Pagina's