Subsidiekalender

juni 2021

 1. 01 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek beschermen wilde dieren

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten die wilde dieren en plaatsen over de hele wereld beschermen en in stand houden. Het fonds werkt samen met individuen en organisaties om onderzoek te bevorderen, de impact op natuurbehoud uit te breiden, kennis te delen en lokale gemeenschappen hierbij te betrekken. Voor 2021 neemt het fonds alleen projecten in...

  25 maart 2021 tot 1 juni 2021
 2. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie voor vernieuwing in de bibliotheek

  Subsidie voor voor het ontwikkelen van vernieuwing in de bibliotheek naar een plek waar de burger terecht kan voor informatie, om te leren, te ontmoeten en te lezen. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van innovatie voor lokale bibliotheken in de overgang naar de toekomstige bibliotheek, maar ook om projecten met een breder doel (dan cultureel). De subsidie kan worden aangevraagd door...

  2 juni 2020 tot 1 juni 2021
 3. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie voor organiseren jongerenactiviteiten

  Subsidie voor de organisatie van jongerenactiviteiten om hiermee de de gevolgen van de beperkingen van de coronamaatregelen voor de mentale en fysieke gezondheid van jongeren te verminderen. De subsidie is bestemd voor de organisaties en projecten die deze activiteiten voor jongeren organiseren binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker. Per aanvraag is er maximaal € 10.000 beschikbaar....

  17 maart 2021 tot 1 juni 2021
 4. 01 jun
  Subsidies

  Subsidie voor begeleiding startende leraren in het primair onderwijs

  Subsidie voor een partnerschap tussen één of meer scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, of beroepsonderwijs en volwasseneducatie en één of meer lerarenopleidingen die in gezamenlijkheid toekomstige leraren op de werkplek opleiden. De subsidie kan in dit geval worden verstrekt als tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen en aanbieden van een doorlopende lijn van...

  1 mei 2021 tot 1 juni 2021
 5. 04 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor theaters om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor theaters voor het aanpassen van het theater aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan het theater te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of tijdelijk extra publieksvoorzieningen beschikbaar te...

  31 mei 2021 tot 4 juni 2021
 6. 07 jun
  Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van sportief en recreatief bewegen

  Subsidie voor het bevorderen van sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte. Hierbij richt het project zich bij voorkeur op achterblijvende groepen die ondergemiddeld bewegen en op locaties en buurten waar de beweegarmoede groot is. Deze subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de buitenruimte in en dicht bij de woonomgeving....

  7 april 2021 tot 7 juni 2021
 7. 14 jun
  Fondsen, Beurzen

  Beurs voor studenten en medewerkers universiteit voor aanvullende studie in Europa

  Subsidie voor studenten en andere medewerkers van de Erasmus Universiteit voor een verblijf in het buitenland om zich verder te bekwamen en hun studie verder aan te vullen. Je kunt de beurs online aanvragen....

  9 februari 2021 tot 14 juni 2021
 8. 15 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 500.000 euro beschikbaar. Circa...

  7 april 2021 tot 15 juni 2021
 9. 15 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie reportages buitenland

  Subsidie voor reis- en verblijfkosten van professionele journalisten die buitenlandreportages willen maken en daarvoor te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Alle professionele journalisten, freelancers en mensen met een dienstverband bij de Nederlandstalige media kunnen deze subsidie aanvragen. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle...

  12 april 2021 tot 15 juni 2021
 10. 15 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en...

  1 februari 2021 tot 15 juni 2021
 11. 15 jun

  Subsidie voor kleinschalige experimenten in de creatieve industrie

  Subsidie voor het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie door professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus. De regeling staat open voor professionele ontwerpers, ontwerpbureaus of ontwerpcollectieven binnen alle disciplines van de creatieve industrie. Je kunt ook denken aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en cross...

  1 februari 2021 tot 15 juni 2021
 12. 21 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuur en wetenschap, met voorkeur voor kanker- en dementie onderzoek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 21 juni 2021
 13. 21 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie muziek en varend erfgoed

  Financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het gebied van jazz/geïmproviseerde muziek en klassieke muziek en van projecten op het gebied van varend erfgoed....

  tot 21 juni 2021
 14. 21 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie restauratie, renovatie en inrichting cultureel erfgoed

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965). Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het ondersteunen van een bijzonder onderdeel van de restauratie. De te ondersteunen projecten zijn redelijk breed. De...

  15 april 2021 tot 21 juni 2021
 15. 22 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek samenwerking eerstelijns zorg tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici

  Subsidie om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, evalueren en verbeteren. De subsidie kan worden aangevraagd door een kennis- en onderzoeksinstellingen samen met minimaal twee...

  31 maart 2021 tot 22 juni 2021
 16. 25 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn ouderen regio Utrecht

  Subsidie voor inspirerende projecten gericht op het welzijn van ouderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten die eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, de kwetsbaarheid van ouderen verminderen of bijvoorbeeld gericht zijn op de zelfredzaamheid van ouderen. Als organisatie kun je meerdere aanvragen per aanvraagronde...

  26 februari 2021 tot 25 juni 2021
 17. 28 jun
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  12 mei 2021 tot 28 juni 2021
 18. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie voor zorginstellingen en betere zorg wijkverpleging

  Subsidie voor zorginstellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van het verlenen van wijkverpleging, voor o.a. het verbeteren van de deskundigheid, het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging, verbeteren van de samenwerking, inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten, het terugdringen van administratieve lasten,het verbeteren van...

  3 mei 2021 tot 30 juni 2021
 19. 30 jun
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties die werken met jongeren

  Subsidie voor organisaties die werken met jongeren voor projecten die zich richten op het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Belangrijk is dat het project vraaggericht is en deelname van jongeren aannemelijk is gemaakt. Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000. Je kunt de subsidie digitaal aanvragen en ontvangt al...

  1 maart 2021 tot 30 juni 2021

juli 2021

 1. 01 jul
  Subsidies

  Subsidie voor medische specialisten

  Subsidie voor vrij gevestigde medisch specialisten, indien deze bij een overstap naar loondienst geen vergoeding krijgt voor de staking van zijn activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. De subsidie vermindert de financiële belemmeringen voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan zonder vergoeding voor de beëindiging van de activiteiten...

  3 mei 2021 tot 1 juli 2021
 2. 01 jul
  Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele...

  tot 1 juli 2021
 3. 01 jul
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 25454

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 1 juli 2021
 4. 01 jul
  Fondsen

  Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. In het verleden hebben o.a. theaterproducties, dansproducties, festivals, educatieprojecten en muziektheaterproducties subsidie ontvangen. De subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 6.000 en € 80.000. Je kunt de...

  13 januari 2021 tot 1 juli 2021
 5. 01 jul
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

  2 mei 2021 tot 1 juli 2021
 6. 01 jul
  Subsidies

  Subsidie voor multifunctionele gebouwen met zorg

  Subsidie voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, en voor haalbaarheidsonderzoeken, adviezen en procesbegeleiding. Ook is er subsidie mogelijk voor innovatieve zorgprojecten. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en coöperaties, gemeenten, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van inwoners....

  tot 1 juli 2021

Pagina's