Subsidiekalender

december 2020

 1. 18 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor internationale samenwerking op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie

  Subsidie voor professionals op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie en voor culturele instelling die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie. De subsidie is o.a. bestemd voor de verkenning, voorbereiding en uitvoering van internationale samenwerking op het gebied van cultuureducatie en/of cultuurparticipatie met een buitenlandse partij. De subsidie...

  4 maart 2019 tot 18 december 2020
 2. 18 dec
  Subsidies

  Subsidie planten bomen

  Subsidie voor de aanplant van nieuwe bomen ter bevordering van de inheemse biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Je kunt de subsidie online aanvragen. De subsidie bedraagt 25.000 tot  125.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

  21 januari 2020 tot 18 december 2020
 3. 18 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties die inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening

  Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening, gericht op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven beoefenen. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 per project....

  1 april 2019 tot 18 december 2020
 4. 18 dec
  Subsidies

  Subsidie haalbaarheidsonderzoeken innovatieve producten, diensten en productieprocessen

  Subsidie voor  het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, die werkzaam zijn in industrie en maintenance,  havens en...

  13 maart 2020 tot 18 december 2020
 5. 18 dec
  Subsidies

  Subsidie winkels

  Subsidie om winkelgebieden toekomstbestendiger te maken en aantrekkelijker voor het winkelend publiek. De subsidie is interessant voor detailhandelszaken in een winkelgebied, belangen- of brancheorganisaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen een winkelgebied, zoals bijvoorbeeld een winkeliersvereniging in een winkelgebied. De subsidie bedraagt per winkelgebied 50% van de subsidiabele...

  tot 18 december 2020
 6. 18 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie ontwikkeling ervaren urban arts rolmodellen

  Subsidie voor culturele instellingen gericht op het professionaliseren van de (door)ontwikkeling van personen die hun sporen in de urban arts hebben verdiend en op eigen kracht via informele routes zijn opgeleid en al meer dan 10 jaar een rolmodel zijn die nieuwe generaties urban arts talenten actief begeleiden. Daarnaast richt de subsidie zich op het overdragen van deze kennis. De subsidie...

  13 juli 2020 tot 18 december 2020
 7. 28 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg en welzijn, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en spaargedrag. De aanvraag kent een regionale beperking. De gemiddelde subsidie bedraagt 2.725 euro. De hoogste subsidie was...

  tot 28 december 2020
 8. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie organiseren evenementen watersport

  Subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven. De subsidie is afhankelijk van de omvang van het watersportevenement. Voor watersportevenementen met een nationaal karakter bedraagt de subsidie maximaal 4.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  1 augustus 2020 tot 31 december 2020
 9. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren

  Subsidie voor sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren die toevoegingszaken doen en door de effecten van de COVID-19-crisis zoals een vermindering van de instroom van straf- en asielzaken en door sluiting van de rechtbanken te maken hebben met vermindering van inkomsten. Hierbij is het van belang dat men de intentie heeft om de gesubsidieerde toevoegingspraktijk ook na 1 januari...

  1 december 2020 tot 31 december 2020
 10. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie aanpassen horeca en toerisme aan anderhalve meter economi

  Subsidie om toeristische en horeca ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een of meer van de volgende SBI-codes: 5030, 551 t/m 55202, 551 t/m 55202, 5610 t/m 56101, 5630, 932 t/m 93211 of 9329 t/m 93299. De subsidie bedraagt...

  13 juli 2020 tot 31 december 2020
 11. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie creeren werkgelegenheid

  Subsidie voor het vergroten van de duurzame werkgelegenheid in het werkgebied, waarbij het moet gaan om arbeidsovereenkomsten die minimaal 32 uur per week bedragen. De minimale duur van de overeenkomst is 12 maanden, maar deze mag gek genoeg wel gerealiseerd worden door meerdere personen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per nieuwe arbeidsovereenkomst die wordt gerealiseerd bij een...

  8 juli 2020 tot 31 december 2020
 12. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken van winkels en winkelgebieden

  Subsidie voor onderzoek en procesondersteuning gericht op het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Het onderzoek kan gericht zijn op bijvoorbeeld het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied, het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied....

  17 maart 2020 tot 31 december 2020
 13. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op verbetering van de zorgverlening

  Subsidie voor projecten gericht op verbetering van de zorgverlening. Projecten moeten leiden tot de bevordering van de effectiviteit, de efficiency en de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van nog niet bestaande zorgtoepassingen. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000,- per project....

  10 juli 2017 tot 31 december 2020
 14. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en klimaat in de regio Groningen. Interessant is dat je als aanvrager niet per definitie gevestigd hoeft te zijn in de provincie Groningen. Je kunt de subsidie ook aanvragen als je kunt aantonen dat de...

  15 april 2020 tot 31 december 2020
 15. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor zelfredzaamheid en participatie kwetsbare mensen

  Subsidie voor het ontwikkelen van vernieuwende werkwijzen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van (zeer) kwetsbare mensen waarbij de effecten geborgd kunnen worden en een kostenreductie wordt gerealiseerd door lagere productkosten of vermindering van de instroom of een verhoging van de uitstroom naar zelfstandig wonen of algemene voorzieningen. De subsidieaanvraag...

  1 mei 2020 tot 31 december 2020
 16. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie verbeteren advies over energiebesparing, energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie

  Subsidie voor gemeenten voor het professionaliseren van bestaande informatiepunten gericht op het informeren van bewoners over energiebesparing en energiebesparende maatregelen aan en opwekking van hernieuwbare energie bij bestaande woningen en mogelijkheden om die maatregelen te financieren. De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 1 januari 2019 x € 0,50 als subsidiebedrag. Voor...

  6 januari 2020 tot 31 december 2020
 17. 31 dec
  Fondsen, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor media en kranten

  Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het bereik van desbetreffende media en bedraagt  € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied voor lokale publieke media-instellingen en  € 0,66 x de grootte van de oplage voor huis- aan-...

  15 september 2020 tot 31 december 2020
 18. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie verkeersveiligheid fietsers

  Subsidie voor gemeenten in Friesland voor activiteiten waarmee de fietsinfrastructuur veiliger wordt gemaakt door o.a. algemene fietsmaatregelen, maatregelen die de veiligheid op kruispunten verbeteren en maatregelen die de veiligheid op fietspaden verbeteren. De subsidie bedraagt maximaal 50% procent van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,- exclusief BTW per gemeente....

  20 april 2020 tot 31 december 2020
 19. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke, culturele- of sportinitiatieven

  Subsidie voor voor initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op in de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport...

  3 augustus 2020 tot 31 december 2020
 20. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie ruimtelijke kwaliteit

  Subsidie gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep. In totaal is er 150.000 euro subsidie beschikbaar....

  15 februari 2020 tot 31 december 2020
 21. 31 dec
  Subsidies

  Aanvullende regionale subsidie culturele en creatieve sector

  Regionale cofinancieringssubsidie voor aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector, die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan wordt geconfronteerd met inkomstenderving. Deze subsidie regelt de cofinanciering voor de noodsteun die het Rijk, provincie en de betreffende gemeenten gezamenlijk geven voor de instandhouding van vitale...

  13 juli 2020 tot 31 december 2020
 22. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen. De subsidie varieert van maximaal 500 euro voor congresbezoek en 750 euro voor een proefschrift, tot maximaal 1000 euro voor een buitenlandse stage. Je kunt de subsidie...

  1 oktober 2020 tot 31 december 2020
 23. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten

  Subsidie voor projecten die innovatief karakter hebben, waarbij het project zorgt voor een significante verbetering van een product of productieproces. De focus ligt hierbij nadrukkelijk op investeringen in nieuwe technologie. daarnaast moet het project duurzaam zijn en een bepaalde meerwaarde hebben voor mensen of de planeet. Het is belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat...

  6 februari 2019 tot 31 december 2020
 24. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele organisaties en samenwerkingsverbanden

  Subsidie voor culturele organisaties en culturele samenwerkingsverbanden om een nieuwe impuls te geven aan het culturele aanbod en om ervoor te zorgen dat de culturele sector ondanks de coronacrisis in ontwikkeling blijft. De subsidie is bestemd voor niet commericiële culturele organisaties en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen...

  11 juni 2020 tot 31 december 2020
 25. 31 dec
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord

  Stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De hoogte van subsidietoekenning zal maximaal ca. € 1.000 per aanvraag bedragen. ...

  tot 31 december 2020

Pagina's