Subsidiekalender

maart 2023

 1. 31 mrt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onafhankelijke lokale en regionale media en individuele journalisten

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek. Per jaar is er ca. € 56.022 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen gedurende aanvraagperiode. Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een...

  1 januari 2023 tot 31 maart 2023
 2. 31 mrt
  Subsidies

  Subsidie voor onderhoud aan een rijksmonument

  Subsidie voor monumentenonderhoud. De regeling bevordert de instandhouding van rijksmonumenten door laagrentende leningen en instandhoudingssubsidies te verstrekken. Iedere eigenaar van een rijksmonument kan in aanmerking komen voor een lening. Bent je eigenaar van een rijksmonument dat volgens de regeling geen woonhuis is dan kom je in aanmerking voor subsidie. Om het beperkte...

  1 februari 2023 tot 31 maart 2023
 3. 31 mrt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het verstandig je aanvraag uiterlijk eind maart naar het fonds te versturen. Bij eventuele honorering van je aanvraag zal de schenking betrekking hebben op het kalenderjaar daarop....

  1 januari 2023 tot 31 maart 2023

april 2023

 1. 30 apr
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven in Amsterdam

  Subsidie voor het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven die beleidsterrein overstijgend zijn en door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze realiseren en hierdoor beter in staat zijn bredere doelgroepen te bereiken. Dit maatschappelijk doel kan betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen overigens, zoals zorg, onderwijs, werkgelegenheid,...

  1 september 2022 tot 30 april 2023

mei 2023

 1. 01 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op...

  2 december 2022 tot 1 mei 2023
 2. 01 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. In het bijzonder is er aandacht voor projectaanvragen die zich richten op kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan projecten die de kansen voor kinderen vergroten. Per jaar is er ca. € 300.000 subsidie beschikbaar....

  2 november 2022 tot 1 mei 2023
 3. 01 mei
  Subsidies

  Subsidie voor voortgezet onderwijs

  Subsidie voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten die erop gericht zijn dat er minder leerlingen onnodig blijven zitten. Daarnaast kan kan er subsidie worden verstrekt voor het organiseren van een zomerschool of een ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om leerlingen in staat te stellen deficiënties weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen. De subsidie...

  8 maart 2023 tot 1 mei 2023
 4. 20 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

  Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds financiële ondersteuning voor onderzoek naar de rol van het dieet bij de behandeling van ziekten en het versterken van de weerstand van het lichaam, zoals onderzoek naar welk type dieet en voeding het lichaam...

  21 mei 2022 tot 20 mei 2023
 5. 28 mei
  Subsidies

  Subsidie voor aanschaf, ingebruikname en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of lokale energieprojecten

  Subsidie voor eigenaren van woningen die vallen onder het bouwkundig versterkingsprogramma van woningen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld en ook daadwerkelijk worden versterkt. Deze subsidie stimuleert de aanschaf, ingebruikname en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of lokale energieprojecten. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van ...

  28 mei 2018 tot 28 mei 2023
 6. 31 mei
  Subsidies

  Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant

  Subsidie voor activiteiten gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw voor activiteiten die betrekking hebben op de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van het proces van vergunningverlening, het concreet uitwerken van woningbouwprojecten, het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen of het opstellen van...

  12 juli 2021 tot 31 mei 2023
 7. 31 mei
  Subsidies

  Subsidie hospices palliatieve terminale zorg

  Subsidie voor hospices voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen in hun laatste levensfase en hun naaste. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag de hospice aan maximaal tien personen tegelijk palliatieve terminale zorg verlenen. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de...

  1 juni 2022 tot 31 mei 2023

juni 2023

 1. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele...

  1 maart 2023 tot 30 juni 2023
 2. 30 jun
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 28343

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek. Per jaar is er ca. € 56.022 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen gedurende aanvraagperiode. Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een...

  1 april 2023 tot 30 juni 2023
 3. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie gericht op zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie

  Subsidie voor projecten gericht op de (samen)zelfredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Je project moet in ieder geval concrete en meetbare resultaten opleveren en reproduceerbaar zijn, met het oog op eventuele schaalvergroting bij succes van je project. Zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk komen voor de...

  21 april 2020 tot 30 juni 2023
 4. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie voor herontwikkeling maatschappelijk vastgoed

  Subsidie voor de herontwikkeling van gemeenschapsaccommodaties of het herontwikkelen van bestaand onroerend goed die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie, of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd. Een belangrijke voorwaarde is dat de nieuw te (her)ontwikkelen gemeenschapsaccommodatie voorziet in een grote lokale maatschappelijke behoefte. Binnen iedere gemeente kunnen...

  21 april 2020 tot 30 juni 2023

juli 2023

 1. 01 jul
  Subsidies

  Subsidie buurtbussen vrijwilligers

  Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbussen, zodat kleine kernen bereikbaar blijven. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar. Er hoeft geen begroting of een dekkingplan ingediend te worden. Voor 2020 is er 230.000 euro subsidiebeschikbaar....

  3 juni 2023 tot 1 juli 2023

augustus 2023

 1. 31 aug
  Subsidies

  Regeling 32359

  Subsidie voor het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven die beleidsterrein overstijgend zijn en door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze realiseren en hierdoor beter in staat zijn bredere doelgroepen te bereiken. Dit maatschappelijk doel kan betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen overigens, zoals zorg, onderwijs, werkgelegenheid,...

  2 mei 2023 tot 31 augustus 2023

september 2023

 1. 21 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie journalistieke producties en oprichting plaatselijke mediafondsen

  Subsidie voor het opzetten van gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland, die zelfstandig subsidie kunnen verstrekke voor journalistieke producties. Daarnaast kunnen er zelfstandig subsidies worden vertrekt aan mediaorganisaties voor journalistieke producties. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 voor plaatselijke mediafondsen en ten hoogste 80% van...

  1 september 2023 tot 21 september 2023
 2. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor virtuele internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse studenten

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen studenten in Nederland en in een ander land wordt samengewerkt op een thema, waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het...

  1 september 2023 tot 30 september 2023
 3. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving te versterken. Hierbij is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep stimuleert. Daarnaast moet het project maatschappelijke...

  1 januari 2023 tot 30 september 2023
 4. 30 sep
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 28343

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek. Per jaar is er ca. € 56.022 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen gedurende aanvraagperiode. Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een...

  1 juli 2023 tot 30 september 2023

oktober 2023

 1. 26 okt
  Subsidies

  Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen en coöperaties voor activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie kan in drie opeenvolgende jaren gedurende een aanvraagperiode worden aangevraagd. De subsidie bedraagt 100%  van de subsidiabele kosten tot maximaal €10.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen....

  31 maart 2023 tot 26 oktober 2023
 2. 26 okt
  Subsidies

  Subsidie initiatieven duurzaamheid

  Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- per aanvraag....

  31 maart 2023 tot 26 oktober 2023
 3. 27 okt
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen zonder werk die kanker hebben of die kanker hebben gehad

  Financiële ondersteuning van projecten die gericht zijn op het aan het werk helpen van (ex-)kankerpatiënten. Een belangrijke voorwaarden om deze subsidie aan te kunnen vragen is dat je project gericht is de terugkeer op de arbeidsmarkt van (ex-)kankerpatiënten. Ook is het belangrijk dat er geen commercieel belang of winstoogmerk is. De subsidie bedraagt tussen de 25.000 en 125.000 euro per...

  27 oktober 2018 tot 27 oktober 2023
 4. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

  1 januari 2023 tot 30 oktober 2023

Pagina's