Subsidiekalender

september 2020

 1. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, maar deze hoeft niet per definitie in de de genoemde plaats gevestigd te zijn. Een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de aanvraag zijn de inhoudelijke...

  1 augustus 2020 tot 30 september 2020
 2. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie MKB, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

  Subsidie voor bedrijven in het mkb, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven voor projecten gericht op het leren en ontwikkelen van werknemers. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De subsidie biedt ook ruimte  voor initiatieven gericht op...

  1 september 2020 tot 30 september 2020
 3. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie huurderorganisaties en belangen huurders

  Subsidie voor organisaties en projecten die gericht zijn op het versterken van de belangenbehartiging en participatie van huurders, het vergroten van de organisatiegraad voor huurders en voor activiteiten die gericht zijn op communicatie en kennisontwikkeling in het kader van huurdersparticipatie en huurdersbelangen. De subsidie kan twee keer per jaar online worden aangevraagd door natuurlijke...

  17 juli 2020 tot 30 september 2020
 4. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie herstel soortenrijkdom aan planten, dieren of ecosystemen

  Subsidie voor voorbeeldprojecten die zich specifiek richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie gericht op het herstellen van de soortenrijkdom aan planten, dieren of ecosystemen (biodiversiteit). De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.500. Je kunt de subsidie online aanvragen tijdens de aanvraagperiode....

  17 augustus 2020 tot 30 september 2020

oktober 2020

 1. 01 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud in binnen en buitenland, w.o. voor studenten

  Subsidie voor onderzoek ten behoeve van natuurbehoud in binnen en buitenland, met name gericht op jonge veelbelovende studenten. De subsidie bedraagt maximaal € 750,- per aanvraag....

  tot 1 oktober 2020
 2. 01 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie van maatschappelijke projecten op o.a. Aruba, Bonaire, Curaçao

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en welzijn, kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap, jeugd- en ouderenzorg en kerk en religie....

  tot 1 oktober 2020
 3. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie voor journalistiek onderzoek

  Subsidie voor diverse media (krant, radio, tv, internet etc.) om deze de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de samenleving. De subsidieverstrekker wil hiermee een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Het maximale...

  2 april 2020 tot 1 oktober 2020
 4. 01 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op indologisch gebied

  Subsidies voor publicaties en projecten op indologisch gebied. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan veelbelovende jonge indologen op postdocniveau en zijn er beurzen voor veelbelovende promovendi aan een Nederlandse universiteit voor een bijzonder wetenschappelijk project, buitenlands werkbezoek of andere activiteit. ...

  tot 1 oktober 2020
 5. 01 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur. Er is voor komende boekjaar ca. 19.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van subsidie....

  1 april 2020 tot 1 oktober 2020
 6. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie leefbaarheid bij bevolkingsdaling

  De subsidie moet ervoor zorgen dat er ook echt iets gedaan wordt om de leefbaarheid te verbeteren in de Groninger krimpgebieden. Tot 2020 is jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en kan ook interessant zijn voor bewonersgroepen die innovatieve ideeën om hun dorp of regio leefbaar en krimpbestending te maken....

  1 april 2020 tot 1 oktober 2020
 7. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie voor een soepele overgang voor vmbo-leerlingen naar het mbo of het havo

  Subsidies voor het uitvoeren van doorstroomprogramma’s voor soepele overgangen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs. ...

  1 januari 2020 tot 1 oktober 2020
 8. 01 okt
  Subsidies, Fondsen

  Meerjarige subsidie voor literatuur

  Tweejarige subsidie voor organisaties en projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling opwekken voor literatuur en de kennis over literatuur vergroten. Beoordelingscriteria zijn o.a. de artistieke visie, missie en profiel, artistieke kwaliteit, publieksbereik, regionale inbedding en de kwaliteit en...

  17 juli 2020 tot 1 oktober 2020
 9. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie voor activiteiten gericht op mensen in een kwetsbare situatie

  Subsidie voor activiteiten gericht op mensen in een kwetsbare situatie. De activiteiten moeten gericht zijn op het meedoen aan de samenleving, groepsactiviteiten ter bevordering van de sociale participatie van kwetsbare ouderen of personen met niet aangeboren hersenletsel, ondersteuning bij het doen van regulier vrijwilligerswerk op een externe locatie, zodat zij niet voortijdig uitvallen en...

  1 juli 2020 tot 1 oktober 2020
 10. 01 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie transformatie mode industrie

  Subsidie voor grote en kleine partners die grote ideeën hebben om de mode-industrie te transformeren op het gebied van circulaire mode, duurzamer katoen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de confectie industrie in met name de minder ontwikkelde landen en het uitroeien van dwangarbeid. Subsidies bedragen meer dan 100.000 euro per project....

  tot 1 oktober 2020
 11. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie overleg klimaatverandering

  Subsidie voor overleg tussen verschillende relevante partijen gericht op het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en anderzijds dient om de mogelijkheden te bespreken om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering door middel van concrete maatregelen. ...

  11 november 2019 tot 1 oktober 2020
 12. 02 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor musea om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor musea voor het aanpassen van het museum om aan de 1,5 metercriteria te kunnen voldoen en om fysiek bezoek van het publiek aan het museum te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte, kassa en ticketing aan te passen, de collectiepresentatie/tentoonstelling(en) en...

  28 september 2020 tot 2 oktober 2020
 13. 03 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project....

  3 september 2020 tot 3 oktober 2020
 14. 04 okt
  Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen en sportaccommodaties

  Éénmalige subsidie voor amateursportorganisatie die minimaal 20% aan omzetverlies hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager, en ligt tussen de 1.500 en 3.500 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen via een aanvraagformulier....

  1 september 2020 tot 4 oktober 2020
 15. 05 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en delen van Oost-Europa

  Subsidie om de realisatie van opmerkelijke of belangrijke speelfilms van vernieuwende en getalenteerde filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en delen van Oost-Europa mogelijk te maken. Er zijn subsidies beschikbaar in verschillende categorieën. De steun van het fonds heeft vaak een hefboomfunctie voor het aantrekken van andere financiers. De subsidie bedraag...

  tot 5 oktober 2020
 16. 06 okt
  Subsidies

  Subsidie zorg en begeleiding mensen met verward gedrag

  Subsidie voor projecten van gemeente(n) in samenwerking met zorgaanbieders en zorgverzekeraar(s) gericht op het verbeteren van integrale zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag. Deze mensen hebben soms verschillende aandoeningen of beperkingen, zoals psychische problematiek, verslaving en/of licht verstandelijke beperkingen. Ook spelen levensproblemen als schulden, dakloosheid,...

  16 juli 2020 tot 6 oktober 2020
 17. 07 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar....

  tot 7 oktober 2020
 18. 12 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

  tot 12 oktober 2020
 19. 13 okt
  Subsidies, Fondsen

  Financiële middelen voor bedreigende schulden situaties

  Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen, die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars. De aanvraag moet gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverleners. De subsidie bedraagt in de regel maximaal € 3750, een enkele keer kan tot een hogere bijdragen worden besloten....

  tot 13 oktober 2020
 20. 15 okt
  Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele...

  tot 15 oktober 2020
 21. 15 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties voor sportieve activiteiten

  Subsidie voor verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties om hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren via algemene en bijzondere donaties. Het werkgebied is regio Noord-Holland, waarbij er een verschil is in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro....

  tot 15 oktober 2020

Pagina's