Subsidiekalender

december 2020

 1. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten

  Subsidie voor projecten die innovatief karakter hebben, waarbij het project zorgt voor een significante verbetering van een product of productieproces. De focus ligt hierbij nadrukkelijk op investeringen in nieuwe technologie. daarnaast moet het project duurzaam zijn en een bepaalde meerwaarde hebben voor mensen of de planeet. Het is belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat...

  6 februari 2019 tot 31 december 2020
 2. 31 dec
  Sponsoring

  Sponsoring festivals en evenementen

  Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief hoogwaardige evenementen die aansluiten en waarmee men verschillende doelgroepen kan bereiken, zoals jongeren en mensen met verschillende diversiteiten. Jaarlijks is er 600.000 euro beschikbaar. De...

  1 januari 2020 tot 31 december 2020
 3. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie gemeenten voor projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op de professionele ontwikkeling van personen die zich beroepsmatig bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur. Daarnaast kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor de financiering van projecten van personen die beroepsmatig bezig zijn met de ontwikkeling, productie, beoefening of...

  6 januari 2020 tot 31 december 2020
 4. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie kunst en cultuur

  Subsidie gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste landelijk belang en met een hoge culturele kwaliteit. De hoge culturele kwaliteit blijkt o.a. uit de oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast getuigt het project van cultureel ondernemerschap en heeft het project voldoende draagvlak. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500.000....

  2 januari 2020 tot 31 december 2020
 5. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie ontwikkeling nieuwe cultuurprojecten

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe cultuurprojecten, de innovatie van bestaande cultuurprojecten of de validatie van nieuwe culturele activiteiten of projecten. Hierbij is van belang dat het project van hoge culturele kwaliteit is, wat blijkt uit o.a. de oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast getuigt het cultuurproject van goed cultureel ondernemerschap en heeft het...

  2 januari 2020 tot 31 december 2020
 6. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op verbetering van de zorgverlening

  Subsidie voor projecten gericht op verbetering van de zorgverlening. Projecten moeten leiden tot de bevordering van de effectiviteit, de efficiency en de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van nog niet bestaande zorgtoepassingen. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000,- per project....

  10 juli 2017 tot 31 december 2020
 7. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie ondersteuning musea rondom COVID-19

  Subsidie voor kleine en middelgrote musea voor het maken van aanpassingen en het nemen van maatregelen die door de overheid worden opgelegd vanwege COVID-19. De subsidieaanvraag kan betrekking hebben op meerdere gesubsidieerde maatregelen. Per museum kan er maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van 5.000 euro per aanvraag....

  21 september 2020 tot 31 december 2020
 8. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie aanpassen horeca en toerisme aan anderhalve meter economi

  Subsidie om toeristische en horeca ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een of meer van de volgende SBI-codes: 5030, 551 t/m 55202, 551 t/m 55202, 5610 t/m 56101, 5630, 932 t/m 93211 of 9329 t/m 93299. De subsidie bedraagt...

  13 juli 2020 tot 31 december 2020
 9. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor o.a. gemeenten, non-profit instellingen en samenwerkingsverbanden tussen cultuur- en/of erfgoedinstellingen

  Subsidie voor o.a. gemeenten, non-profit instellingen en samenwerkingsverbanden tussen cultuur- en/of erfgoedinstellingen en diverse partijen voor o.a. versteviging en verzakelijking van culturele instellingen, ruimtelijk erfgoedbeleid, culturele festivals met een hoge artistieke en zakelijke kwaliteit en innovatie van bibliotheken. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, maar bedraagt in...

  1 januari 2020 tot 31 december 2020
 10. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten

  Subsidie voor de ontwikkeling van een voor de organisatie nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft in dat geval betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid. Hieronder valt overigens ook het ontwikkelen,bouwen en testen van een fysiek prototype en het testen en valideren. De...

  4 mei 2020 tot 31 december 2020
 11. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie ruimtelijke kwaliteit

  Subsidie gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep. In totaal is er 150.000 euro subsidie beschikbaar....

  15 februari 2020 tot 31 december 2020
 12. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie creeren werkgelegenheid

  Subsidie voor het vergroten van de duurzame werkgelegenheid in het werkgebied, waarbij het moet gaan om arbeidsovereenkomsten die minimaal 32 uur per week bedragen. De minimale duur van de overeenkomst is 12 maanden, maar deze mag gek genoeg wel gerealiseerd worden door meerdere personen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per nieuwe arbeidsovereenkomst die wordt gerealiseerd bij een...

  8 juli 2020 tot 31 december 2020
 13. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie ontwikkeling software

  Subsidie voor de ontwikkeling van een softwarematig product of dienst die nieuw is voor de onderneming of een proof-of-concept software. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen uren tezamen maximaal 25.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstelling van de regeling....

  4 mei 2020 tot 31 december 2020
 14. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele organisaties en samenwerkingsverbanden

  Subsidie voor culturele organisaties en culturele samenwerkingsverbanden om een nieuwe impuls te geven aan het culturele aanbod en om ervoor te zorgen dat de culturele sector ondanks de coronacrisis in ontwikkeling blijft. De subsidie is bestemd voor niet commericiële culturele organisaties en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen...

  11 juni 2020 tot 31 december 2020
 15. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor organisatieadvies

  Subsidie voor vernieuwing en innovatie van de eigen organisatie. Het kan hierbij gaan om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering en verduurzaming of marktomstandigheden. Maar het kan ook gaan om het vernieuwen van het verdienmodel of het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwering. De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro en heeft betrekking op vijftig procent...

  4 mei 2020 tot 31 december 2020
 16. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie verbeteren advies over energiebesparing, energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie

  Subsidie voor gemeenten voor het professionaliseren van bestaande informatiepunten gericht op het informeren van bewoners over energiebesparing en energiebesparende maatregelen aan en opwekking van hernieuwbare energie bij bestaande woningen en mogelijkheden om die maatregelen te financieren. De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 1 januari 2019 x € 0,50 als subsidiebedrag. Voor...

  6 januari 2020 tot 31 december 2020
 17. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie instellingen geboortezorg

  Subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen, die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker. Per  samenwerkingsverband van verloskundigen of integrale geboortezorg organisaties is maximaal €88.200 beschikbaar. Op...

  1 november 2020 tot 31 december 2020
 18. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en sportbonden

  Subsidie in de vorm van een voucher voor gemeenten en sportbonden om technische en sociale innovaties op het gebied van sport en bewegen te stimuleren. De innovatievraag moet betrekking hebben op een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord, namelijk "inclusief sporten & bewegen", "vitale sport- en beweegaanbieders", "van jongs af aan vaardig in bewegen", "duurzame...

  13 maart 2020 tot 31 december 2020
 19. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke, culturele- of sportinitiatieven

  Subsidie voor voor initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op in de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport...

  3 augustus 2020 tot 31 december 2020
 20. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor cultureel ondernemerschap

  Subsidie voor individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur en voor culturele instellingen voor projecten die de duurzame ontwikkeling van het cultuursysteem bevorderen door kennis op te doen op het gebied van cultureel ondernemerschap. Hierbij is het belangrijk dat er een duidelijke leervraag van de aanvrager ten...

  1 januari 2020 tot 31 december 2020
 21. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen. De subsidie varieert van maximaal 500 euro voor congresbezoek en 750 euro voor een proefschrift, tot maximaal 1000 euro voor een buitenlandse stage. Je kunt de subsidie...

  1 oktober 2020 tot 31 december 2020
 22. 31 dec
  Subsidies

  Aanvullende regionale subsidie culturele en creatieve sector

  Regionale cofinancieringssubsidie voor aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector, die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan wordt geconfronteerd met inkomstenderving. Deze subsidie regelt de cofinanciering voor de noodsteun die het Rijk, provincie en de betreffende gemeenten gezamenlijk geven voor de instandhouding van vitale...

  13 juli 2020 tot 31 december 2020
 23. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie Friese taal

  Subsidie om Friese bestuursorganen, niet behorende tot de centrale overheid, te stimuleren een taalbeleidsplan en taalverordening op te stellen en te actualiseren, evenals te ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen uit het taalbeleidsplan....

  1 november 2017 tot 31 december 2020
 24. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor zelfredzaamheid en participatie kwetsbare mensen

  Subsidie voor het ontwikkelen van vernieuwende werkwijzen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van (zeer) kwetsbare mensen waarbij de effecten geborgd kunnen worden en een kostenreductie wordt gerealiseerd door lagere productkosten of vermindering van de instroom of een verhoging van de uitstroom naar zelfstandig wonen of algemene voorzieningen. De subsidieaanvraag...

  1 mei 2020 tot 31 december 2020
 25. 31 dec
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord

  Stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De hoogte van subsidietoekenning zal maximaal ca. € 1.000 per aanvraag bedragen. ...

  tot 31 december 2020

Pagina's