Subsidiekalender

januari 2023

 1. 17 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie,...

  tot 17 januari 2023
 2. 21 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie journalistieke producties en oprichting plaatselijke mediafondsen

  Subsidie voor het opzetten van gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland, die zelfstandig subsidie kunnen verstrekke voor journalistieke producties. Daarnaast kunnen er zelfstandig subsidies worden vertrekt aan mediaorganisaties voor journalistieke producties. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 voor plaatselijke mediafondsen en ten hoogste 80% van...

  1 januari 2023 tot 21 januari 2023
 3. 31 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie rechten van dieren

  Subsidie voor academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de rechten van dieren. Je kunt subsidie aanvragen in drie categorieën: onderzoek (wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan); creativiteit (origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt); en performance (publieke optredens en...

  1 november 2022 tot 31 januari 2023

februari 2023

 1. 01 feb
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als je uit een ontwikkeld land komt, kun je je project nog wel aanmelden, maar krijgt krijgt het een...

  2 februari 2022 tot 1 februari 2023

mei 2023

 1. 01 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op...

  tot 1 mei 2023
 2. 20 mei
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

  Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds financiële ondersteuning voor onderzoek naar de rol van het dieet bij de behandeling van ziekten en het versterken van de weerstand van het lichaam, zoals onderzoek naar welk type dieet en voeding het lichaam...

  21 mei 2022 tot 20 mei 2023
 3. 28 mei
  Subsidies

  Subsidie voor aanschaf, ingebruikname en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of lokale energieprojecten

  Subsidie voor eigenaren van woningen die vallen onder het bouwkundig versterkingsprogramma van woningen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld en ook daadwerkelijk worden versterkt. Deze subsidie stimuleert de aanschaf, ingebruikname en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of lokale energieprojecten. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van ...

  28 mei 2018 tot 28 mei 2023

juni 2023

 1. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie gericht op zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie

  Subsidie voor projecten gericht op de (samen)zelfredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Je project moet in ieder geval concrete en meetbare resultaten opleveren en reproduceerbaar zijn, met het oog op eventuele schaalvergroting bij succes van je project. Zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk komen voor de...

  21 april 2020 tot 30 juni 2023
 2. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie voor herontwikkeling maatschappelijk vastgoed

  Subsidie voor de herontwikkeling van gemeenschapsaccommodaties of het herontwikkelen van bestaand onroerend goed die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie, of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd. Een belangrijke voorwaarde is dat de nieuw te (her)ontwikkelen gemeenschapsaccommodatie voorziet in een grote lokale maatschappelijke behoefte. Binnen iedere gemeente kunnen...

  21 april 2020 tot 30 juni 2023

september 2023

 1. 14 sep
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 31262

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie,...

  1 januari 2023 tot 14 september 2023
 2. 21 sep
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 31945

  Subsidie voor het opzetten van gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland, die zelfstandig subsidie kunnen verstrekke voor journalistieke producties. Daarnaast kunnen er zelfstandig subsidies worden vertrekt aan mediaorganisaties voor journalistieke producties. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 voor plaatselijke mediafondsen en ten hoogste 80% van...

  1 september 2023 tot 21 september 2023
 3. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving te versterken. Hierbij is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep stimuleert. Daarnaast moet het project maatschappelijke...

  1 januari 2023 tot 30 september 2023

oktober 2023

 1. 27 okt
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen zonder werk die kanker hebben of die kanker hebben gehad

  Financiële ondersteuning van projecten die gericht zijn op het aan het werk helpen van (ex-)kankerpatiënten. Een belangrijke voorwaarden om deze subsidie aan te kunnen vragen is dat je project gericht is de terugkeer op de arbeidsmarkt van (ex-)kankerpatiënten. Ook is het belangrijk dat er geen commercieel belang of winstoogmerk is. De subsidie bedraagt tussen de 25.000 en 125.000 euro per...

  27 oktober 2018 tot 27 oktober 2023
 2. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

  1 januari 2023 tot 30 oktober 2023

november 2023

 1. 17 nov
  Subsidies

  Subsidie voor ontwikkeling en bouw van huurwoningen in sociale huursector en middensegment huur

  Subsidie voor projecten die zorg dragen voor voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de verschillende specifieke doelgroepen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het maken van een plan en voor de daadwerkelijke realisatie van woningprojecten voor de sociale huursector en het middensegment. Wanneer je kijkt...

  2 juli 2020 tot 17 november 2023

december 2023

 1. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 31308

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op...

  tot 1 december 2023
 2. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie voor ecologisch beheren van bermen gericht op het in stand houden of verbeteren van de inheemse flora en fauna

  Subsidie voor het ecologisch beheren van bermen en grond gelegen naast de openbare weg, wandelpad, kanaalkant, watergang of dijk, bedoeld voor het onderhoud, instandhouding en waterafvoer van de weg en voor de verkeersveiligheid. De subsidie kan worden vertrekt voor het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan of voor activiteiten die bijdragen aan ecologisch bermbeheer. De subsidie bedraagt...

  8 juli 2020 tot 1 december 2023
 3. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig en leefbaar platteland

  Subsidie voor bestaande of startende lokale initiatieven die bijdragen aan een leefbaar platteland. De subsidie is bestemd voor onderzoek naar de haalbaarheid van een bestaand of opstartend lokaal initiatief, de procesondersteuning om te komen tot een toekomstplan of een businesscase en voor fysieke maatregelen gericht op de uitvoering van een toekomstplan of een businesscase. Belangrijke...

  16 september 2020 tot 1 december 2023
 4. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie LHBTI-emancipatie

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTI+, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten, en de vergroting van de individuele ruimte van deze doelgroep om zichzelf te kunnen zijn. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan voorlichting op scholen. De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in...

  25 mei 2020 tot 1 december 2023
 5. 15 dec
  Subsidies

  Subsidie voor kerken

  Subsidie voor de instandhouding van kerken door o.a. restauratie en herbestemming, eventueel gecombineerd met verbetering van de toegankelijkheid en/of duurzaamheid van de kerken. De kerk moet een rijksmonument of een gemeentelijk monument zijn, of het moet gaan om de herbestemming van een beeldbepalend kerkgebouw. De subsidie voor de restauratie en/of de herbestemming van de kerk, eventueel in...

  17 juli 2020 tot 15 december 2023
 6. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie oplossen knelpunten arbeidsmarkt

  Subsidie voor het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt en de realisatie van een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt. De projecten moeten gericht zijn op een leven lang ontwikkelen, het ontwikkelen van een veerkrachtige arbeidsmarkt, het beter aanspreken van onbenut potentieel en het aantrekken en behouden van internationaal talent. De hoogte van de subsidie bedraagt ten...

  7 januari 2020 tot 31 december 2023
 7. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een bijdrage te leveren aan situaties van mensen die zorg nodig hebben, zodat deze op eigen wijze deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke...

  30 april 2020 tot 31 december 2023

januari 2024

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, om zo de de sociale woningvoorraad te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt € 7.500,-- per te realiseren sociale huurwoning....

  1 mei 2020 tot 1 januari 2024
 2. 16 jan
  Subsidies, Fondsen

  Regeling 31262

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie,...

  tot 16 januari 2024

februari 2024

 1. 01 feb
  Subsidies

  Subsidie vergroting borsten man-vrouw transgenders

  Subsidie voor het plaatsen van borstprothesen en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze operatie voor man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. De subsidie bedraagt maximaal € 3.830....

  1 februari 2019 tot 1 februari 2024

Pagina's