Subsidiekalender

december 2020

 1. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie creeren werkgelegenheid

  Subsidie voor het vergroten van de duurzame werkgelegenheid in het werkgebied, waarbij het moet gaan om arbeidsovereenkomsten die minimaal 32 uur per week bedragen. De minimale duur van de overeenkomst is 12 maanden, maar deze mag gek genoeg wel gerealiseerd worden door meerdere personen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per nieuwe arbeidsovereenkomst die wordt gerealiseerd bij een...

  8 juli 2020 tot 31 december 2020
 2. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie ontwikkeling nieuwe cultuurprojecten

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe cultuurprojecten, de innovatie van bestaande cultuurprojecten of de validatie van nieuwe culturele activiteiten of projecten. Hierbij is van belang dat het project van hoge culturele kwaliteit is, wat blijkt uit o.a. de oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast getuigt het cultuurproject van goed cultureel ondernemerschap en heeft het...

  2 januari 2020 tot 31 december 2020
 3. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie sporten en bewegen in algemeen toegankelijke ruimten

  Subsidie voor activiteiten die eraan bijdragen dat algemeen toegankelijke ruimten, zoals straten, wandelpaden, pleinen en parken, meer gebruikt worden voor sporten en bewegen. Het kan hierbij gaan om zowel fysieke aanpassingen die een nieuwe activiteit mogelijk maken, als om nieuwe georganiseerde activiteiten. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee...

  15 oktober 2019 tot 31 december 2020
 4. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie instellingen geboortezorg

  Subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen, die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker. Per  samenwerkingsverband van verloskundigen of integrale geboortezorg organisaties is maximaal €88.200 beschikbaar. Op...

  1 november 2020 tot 31 december 2020
 5. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en sportbonden

  Subsidie in de vorm van een voucher voor gemeenten en sportbonden om technische en sociale innovaties op het gebied van sport en bewegen te stimuleren. De innovatievraag moet betrekking hebben op een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord, namelijk "inclusief sporten & bewegen", "vitale sport- en beweegaanbieders", "van jongs af aan vaardig in bewegen", "duurzame...

  13 maart 2020 tot 31 december 2020
 6. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke, culturele- of sportinitiatieven

  Subsidie voor voor initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op in de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport...

  3 augustus 2020 tot 31 december 2020
 7. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie Friese taal

  Subsidie om Friese bestuursorganen, niet behorende tot de centrale overheid, te stimuleren een taalbeleidsplan en taalverordening op te stellen en te actualiseren, evenals te ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen uit het taalbeleidsplan....

  1 november 2017 tot 31 december 2020
 8. 31 dec
  Subsidies

  Aanvullende regionale subsidie culturele en creatieve sector

  Regionale cofinancieringssubsidie voor aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector, die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan wordt geconfronteerd met inkomstenderving. Deze subsidie regelt de cofinanciering voor de noodsteun die het Rijk, provincie en de betreffende gemeenten gezamenlijk geven voor de instandhouding van vitale...

  13 juli 2020 tot 31 december 2020
 9. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten

  Subsidie voor de ontwikkeling van een voor de organisatie nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft in dat geval betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid. Hieronder valt overigens ook het ontwikkelen,bouwen en testen van een fysiek prototype en het testen en valideren. De...

  4 mei 2020 tot 31 december 2020
 10. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie ontwikkeling software

  Subsidie voor de ontwikkeling van een softwarematig product of dienst die nieuw is voor de onderneming of een proof-of-concept software. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen uren tezamen maximaal 25.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstelling van de regeling....

  4 mei 2020 tot 31 december 2020
 11. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor organisatieadvies

  Subsidie voor vernieuwing en innovatie van de eigen organisatie. Het kan hierbij gaan om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering en verduurzaming of marktomstandigheden. Maar het kan ook gaan om het vernieuwen van het verdienmodel of het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwering. De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro en heeft betrekking op vijftig procent...

  4 mei 2020 tot 31 december 2020
 12. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor cultureel ondernemerschap

  Subsidie voor individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur en voor culturele instellingen voor projecten die de duurzame ontwikkeling van het cultuursysteem bevorderen door kennis op te doen op het gebied van cultureel ondernemerschap. Hierbij is het belangrijk dat er een duidelijke leervraag van de aanvrager ten...

  1 januari 2020 tot 31 december 2020
 13. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie creatieve professionals

  Subsidie voor creatieve professionals, om zichzelf te laten begeleiden bij de ontwikkeling van hun artistieke kwaliteiten. Uitgangspunt is dat je een plan maakt waarin beschreven staat welke professionele ontwikkelstap wordt beoogd en hoe je met de subsidie hierin begeleidt wordt. Het ontwikkelplan leidt uiteindelijk tot een artistieke productie....

  1 januari 2020 tot 31 december 2020
 14. 31 dec
  Subsidies, Financieringen en kredieten

  Subsidie herbestemming beeldbepalende panden en monumenten

  Subsidie om monumenten en beeldbepalende veelal karakteristieke panden, te behouden en dreigende leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor bouwwerkzaamheden gericht op onderhoud, restauratie en energiebepalende maatregelen. Ook is er subsidie mogelijk voor bouwwerkzaamheden die leiden tot herbestemming en het geschikt...

  1 juni 2017 tot 31 december 2020
 15. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele organisaties en samenwerkingsverbanden

  Subsidie voor culturele organisaties en culturele samenwerkingsverbanden om een nieuwe impuls te geven aan het culturele aanbod en om ervoor te zorgen dat de culturele sector ondanks de coronacrisis in ontwikkeling blijft. De subsidie is bestemd voor niet commericiële culturele organisaties en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen...

  11 juni 2020 tot 31 december 2020
 16. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op verbetering van de zorgverlening

  Subsidie voor projecten gericht op verbetering van de zorgverlening. Projecten moeten leiden tot de bevordering van de effectiviteit, de efficiency en de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van nog niet bestaande zorgtoepassingen. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000,- per project....

  10 juli 2017 tot 31 december 2020
 17. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en klimaat in de regio Groningen. Interessant is dat je als aanvrager niet per definitie gevestigd hoeft te zijn in de provincie Groningen. Je kunt de subsidie ook aanvragen als je kunt aantonen dat de...

  15 april 2020 tot 31 december 2020
 18. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor zelfredzaamheid en participatie kwetsbare mensen

  Subsidie voor het ontwikkelen van vernieuwende werkwijzen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van (zeer) kwetsbare mensen waarbij de effecten geborgd kunnen worden en een kostenreductie wordt gerealiseerd door lagere productkosten of vermindering van de instroom of een verhoging van de uitstroom naar zelfstandig wonen of algemene voorzieningen. De subsidieaanvraag...

  1 mei 2020 tot 31 december 2020
 19. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken van winkels en winkelgebieden

  Subsidie voor onderzoek en procesondersteuning gericht op het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Het onderzoek kan gericht zijn op bijvoorbeeld het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied, het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied....

  17 maart 2020 tot 31 december 2020

januari 2021

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie bouwen en verbouwen van panden met een culturele bestemming

  Subsidie voor bestaande of nieuwe panden die hoofdzakelijk een culturele bestemming hebben of krijgen, en zo bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de toekomstige eigenaar van een pand met een culturele bestemming. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000,-. Tot...

  1 januari 2020 tot 1 januari 2021
 2. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie sportorganisaties

  Subsidie voor organisaties die als eerste aanspreekpunt erkend worden binnen een kanssport, kernsport of speerpuntsport, voor het opstellen van een organisatieplan. De subsidie is afhankelijk van de sport. Voor de paardensport is bijvoorbeeld 300.00 euro beschikbaar, voor handboogschieten 21.000....

  1 januari 2020 tot 1 januari 2021
 3. 01 jan
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen. Het fonds geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, alleen aan organisaties en projecten die zich richten ouderen en jongeren in een achterstandssituatie....

  tot 1 januari 2021
 4. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie aankoop grond voor duurzaam natuurbeheer

  Subsidie voor de aankoop van gronden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van natuurbeschermingsgebieden van (in- ter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. In de meeste gevallen zal het gaan om landbouwgrond die wordt omgezet in natuurgrond, maar ook subsidie voor de aankoop van bestaande natuur is in beginsel...

  1 juni 2020 tot 1 januari 2021
 5. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie voor internationale sportevenementen en events

  Subsidie voor het organiseren van aansprekende internationale sportevenementen die qua aard, omvang, impact en kosten zo grootschalig zijn dat de organisatie ervan een bijzondere aanpak en/of maatwerk vraagt. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor internationale sportevenementen die niet jaarlijks in Nederland worden georganiseerd en voor aanloopevenementen. Om de maatschappelijke waarde...

  1 januari 2019 tot 1 januari 2021
 6. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en culturele instellingen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroten van het publieksbereik, het bereiken van een meer divers publiek of het delen van kennis en expertise. Gemeenten kunnen bovendien subsidie aanvragen voor het samen opstellen van een cultureel actieplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-....

  25 september 2019 tot 1 januari 2021

Pagina's