Subsidiekalender

november 2023

 1. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. In het bijzonder is er aandacht voor projectaanvragen die zich richten op kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan projecten die de kansen voor kinderen vergroten. Per jaar is er ca. € 300.000 subsidie beschikbaar....

  2 mei 2023 tot 1 november 2023
 2. 17 nov
  Subsidies

  Subsidie voor ontwikkeling en bouw van huurwoningen in sociale huursector en middensegment huur

  Subsidie voor projecten die zorg dragen voor voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de verschillende specifieke doelgroepen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het maken van een plan en voor de daadwerkelijke realisatie van woningprojecten voor de sociale huursector en het middensegment. Wanneer je kijkt...

  2 juli 2020 tot 17 november 2023

december 2023

 1. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie voor ecologisch beheren van bermen gericht op het in stand houden of verbeteren van de inheemse flora en fauna

  Subsidie voor het ecologisch beheren van bermen en grond gelegen naast de openbare weg, wandelpad, kanaalkant, watergang of dijk, bedoeld voor het onderhoud, instandhouding en waterafvoer van de weg en voor de verkeersveiligheid. De subsidie kan worden vertrekt voor het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan of voor activiteiten die bijdragen aan ecologisch bermbeheer. De subsidie bedraagt...

  8 juli 2020 tot 1 december 2023
 2. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie LHBTI-emancipatie

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTI+, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten, en de vergroting van de individuele ruimte van deze doelgroep om zichzelf te kunnen zijn. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan voorlichting op scholen. De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in...

  25 mei 2020 tot 1 december 2023
 3. 15 dec
  Subsidies

  Subsidie voor kerken

  Subsidie voor de instandhouding van kerken door o.a. restauratie en herbestemming, eventueel gecombineerd met verbetering van de toegankelijkheid en/of duurzaamheid van de kerken. De kerk moet een rijksmonument of een gemeentelijk monument zijn, of het moet gaan om de herbestemming van een beeldbepalend kerkgebouw. De subsidie voor de restauratie en/of de herbestemming van de kerk, eventueel in...

  17 juli 2020 tot 15 december 2023
 4. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie oplossen knelpunten arbeidsmarkt

  Subsidie voor het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt en de realisatie van een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt. De projecten moeten gericht zijn op een leven lang ontwikkelen, het ontwikkelen van een veerkrachtige arbeidsmarkt, het beter aanspreken van onbenut potentieel en het aantrekken en behouden van internationaal talent. De hoogte van de subsidie bedraagt ten...

  7 januari 2020 tot 31 december 2023
 5. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie projecten warmtetransitie

  Subsidie gericht op het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die een warmteproject willen uitvoeren. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een...

  18 januari 2021 tot 31 december 2023
 6. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onafhankelijke lokale en regionale media en individuele journalisten

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek. Per jaar is er ca. € 56.022 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen gedurende aanvraagperiode. Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een...

  1 oktober 2023 tot 31 december 2023
 7. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, gemeenten en evenementenorganisaties voor het organiseren van een side programma van een hoofdsportevenement en voor het organiseren van clinics en...

  14 april 2021 tot 31 december 2023
 8. 31 dec
  Subsidies

  Subsidieregeling lokale energieprojecten

  Subsidie voor projecten waarbij samen met de lokale gemeenschap wordt gewerkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame energie. De subsidie kan worden aangevraag door een bewonersgroep of een rechtspersoon zonder winstoogmerk welke als doel heeft om energie te besparen of lokale duurzame energie op te wekken. De subsidie kan worden aangevraagd voor het opstarten van een...

  1 juni 2021 tot 31 december 2023
 9. 31 dec
  Subsidies

  Subsidie voor sociale projecten

  Subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en welke zorgen voor een levendige en sociale samenleving. Thema's waarop je project betrekking kan hebben zijn o.a. leefbaarheid en bereikbaarheid, wonen, armoede en laaggeletterdheid, gezondheid en vitaliteit, activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen en gelijke kansen krijgt en...

  1 juli 2021 tot 31 december 2023
 10. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een bijdrage te leveren aan situaties van mensen die zorg nodig hebben, zodat deze op eigen wijze deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke...

  30 april 2020 tot 31 december 2023
 11. 31 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie lokale vervoersprojecten

  Subsidie voor projecten die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen e verenigingen, die deze lokale vervoersprojecten organiseren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het project door de lokale gemeenschap gedragen moet worden,...

  14 januari 2021 tot 31 december 2023

januari 2024

 1. 01 jan
  Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, om zo de de sociale woningvoorraad te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt € 7.500,-- per te realiseren sociale huurwoning....

  1 mei 2020 tot 1 januari 2024

februari 2024

 1. 01 feb
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen en mbo scholen

  Subsidie voor lokale samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuureducatie tussen culturele instellingen, mbo-instellingen en mbo-studenten, en daaruit voortkomend hedendaags aanbod dat aansluit bij studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls...

  15 september 2021 tot 1 februari 2024
 2. 01 feb
  Subsidies

  Subsidie vergroting borsten man-vrouw transgenders

  Subsidie voor het plaatsen van borstprothesen en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze operatie voor man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. De subsidie bedraagt maximaal € 3.830....

  1 februari 2019 tot 1 februari 2024
 3. 01 feb
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als je uit een ontwikkeld land komt, kun je je project nog wel aanmelden, maar krijgt krijgt het een...

  2 februari 2023 tot 1 februari 2024
 4. 29 feb
  Subsidies

  Subsidie voor virtuele internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse studenten

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen studenten in Nederland en in een ander land wordt samengewerkt op een thema, waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het...

  1 februari 2024 tot 29 februari 2024

maart 2024

 1. 31 mrt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het verstandig je aanvraag uiterlijk eind maart naar het fonds te versturen. Bij eventuele honorering van je aanvraag zal de schenking betrekking hebben op het kalenderjaar daarop....

  1 januari 2024 tot 31 maart 2024

april 2024

 1. 07 apr
  Subsidies

  Subsidie voor zorgaanbieders

  Subsidie voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Zorgvormen die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn o.a. geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg, toedienen van bacteriofagen, fysio- en oefentherapie aangeboden zoals fysio- en oefentherapeuten die plegen te bieden en off-label toepassingen...

  7 februari 2020 tot 7 april 2024

juni 2024

 1. 30 jun
  Subsidies

  Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie bedraagt in het eerste jaar 4.000 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto en 2.000 euro voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto. Je kunt...

  1 juli 2020 tot 30 juni 2024

september 2024

 1. 17 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie,...

  15 september 2021 tot 17 september 2024
 2. 30 sep
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving te versterken. Hierbij is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep stimuleert. Daarnaast moet het project maatschappelijke...

  1 januari 2024 tot 30 september 2024
 3. 30 sep
  Subsidies

  Regeling 32839

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen studenten in Nederland en in een ander land wordt samengewerkt op een thema, waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het...

  30 augustus 2024 tot 30 september 2024

oktober 2024

 1. 01 okt
  Subsidies

  Subsidie inhuren extra personeel om woningbouw te versnellen

  Subsidie voor het inhuren van extra personeel om de uitvoering te versnellen van woningbouwprojecten met sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie-kostengrens. De...

  1 juni 2021 tot 1 oktober 2024

Pagina's