Subsidiekalender

augustus 2021

 1. 16 aug
  Subsidies, Fondsen

  Startsubsidie voor innovaties op het gebied van o.a. voeding, voedselveiligheid en gezondere voedingspatronen

  Startsubsidie van $ 25.000 voor baanbrekende innovaties die de toegang tot voedsel, de veiligheid, de betaalbaarheid of de kwaliteit van voedingsstoffen verbeteren en zo bijdragen tot een gezond voedingspatroon of die bijdragen aan een verbetering van de gezondheid op aarde door duurzame, gecontroleerde milieu- of regeneratieve praktijken mogelijk te maken. Daarnaast is er subsidie voor...

  9 juni 2021 tot 16 augustus 2021
 2. 16 aug
  Subsidies, Fondsen

  Groeisubsidie voor innovaties op het gebied van o.a. voeding, voedselveiligheid en gezondere voedingspatronen

  Groeisubsidie van $ 100.000 voor baanbrekende innovaties die de toegang tot voedsel, de veiligheid, de betaalbaarheid of de kwaliteit van voedingsstoffen verbeteren en zo bijdragen tot een gezond voedingspatroon of die bijdragen aan een verbetering van de gezondheid op aarde door duurzame, gecontroleerde milieu- of regeneratieve praktijken mogelijk te maken. Daarnaast is er subsidie voor...

  9 juni 2021 tot 16 augustus 2021
 3. 16 aug
  Subsidies, Fondsen

  Grote subsidie voor innovaties op het gebied van o.a. voeding, voedselveiligheid en gezondere voedingspatronen

  Grote subsidie van maximaal $ 250.000 voor baanbrekende innovaties die de toegang tot voedsel, de veiligheid, de betaalbaarheid of de kwaliteit van voedingsstoffen verbeteren en zo bijdragen tot een gezond voedingspatroon of die bijdragen aan een verbetering van de gezondheid op aarde door duurzame, gecontroleerde milieu- of regeneratieve praktijken mogelijk te maken. Daarnaast is er subsidie...

  9 juni 2021 tot 16 augustus 2021
 4. 20 aug
  Fondsen

  Subsidie voor biologische en culturele diversiteit

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich richten op rentmeesterschap van landschappen en zeegezichten. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om instandhouding van de biologische en culturele diversiteit, instandhouding van ecosysteemdiensten, ondersteuning van voedselsoevereiniteit en economische vitaliteit van lokale gemeenschappen,  en in het mariene milieu het in stand houden van gezonde...

  5 juli 2021 tot 20 augustus 2021
 5. 23 aug
  Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor jonge illustratoren en tekenaars

  Subsidie in de vorm van een stimuleringsprijs voor jonge illustratoren en tekenaars. De prijs is bedoeld om als illustrator een bijzonder project uit te werken dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. De prijs bestaat uit € 20.000, de betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk.  Je kunt je als illustrator/tekenaar aanmelden via een aanvraagformulier, dat...

  6 april 2021 tot 23 augustus 2021
 6. 26 aug
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-....

  21 mei 2020 tot 26 augustus 2021
 7. 27 aug
  Subsidies

  Subsidie voor het uitgeven van boeken in de Friese taal

  Subsidie voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief boek in de Friese taal. De subsidie is afhankelijk van het soort publicatie, maar bedraagt maximaal 2.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

  3 mei 2021 tot 27 augustus 2021
 8. 27 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 750 en € 50.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

  tot 27 augustus 2021
 9. 27 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van sociaal-culturele projectengericht, gericht op op jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Per jaar is er ca. € 100.399 beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld € 6689. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  7 april 2021 tot 27 augustus 2021
 10. 30 aug
  Fondsen

  Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. In het verleden hebben o.a. theaterproducties, dansproducties, festivals, educatieprojecten en muziektheaterproducties subsidie ontvangen. De subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 6.000 en € 80.000. Je kunt de...

  29 maart 2021 tot 30 augustus 2021
 11. 30 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuur en wetenschap, met voorkeur voor kanker- en dementie onderzoek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementie onderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld € 3725, en kan online worden aangevraagd....

  tot 30 augustus 2021
 12. 30 aug
  Fondsen

  Subsidie ouderen en kunst

  Subsidie voor kunstprojecten voor ouderen. Het kan hierbij gaan om kleine projecten, maar ook om projecten met een groter bereik of bijvoorbeeld de (door)ontwikkeling van een methodiek. Na het sluiten van de termijn krijg je binnen een maand bericht of er al dan niet een financiële bijdrage wordt toegekend. Bij aanvragen van € 35.000 of hoger kan dit langer duren. Je kunt de subsidie online...

  14 juni 2021 tot 30 augustus 2021
 13. 30 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen. Je kunt de susbidie online aanvragen. Wel moet je er rekening mee houden dat de benadeling van je subsidieaanvraag enige tijd in beslag kan nemen....

  20 april 2021 tot 30 augustus 2021
 14. 30 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie rechtszaken mensenrechten in digitale sfeer

  Subsidie voor strategische rechtszaken die kunnen bijdragen aan het bevorderen van de eerbiediging van de mensenrechten in de digitale sfeer. De projecten moeten een impact kunnen hebben die verder reikt dan de partijen die rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn en moeten kunnen leiden tot een wijziging van de wetgeving, het beleid of de samenleving. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld strategische...

  2 augustus 2021 tot 30 augustus 2021
 15. 31 aug
  Subsidies

  Subsidie effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen

  Subsidie voor projecten die zowel betrekking kunnen hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Een projectidee kan worden ingediend door Nederlandse onderzoeksorganisatie of een zorginstelling, waarbij het uitgangspunt is dat optimaal gebruik van geneesmiddelen de kwaliteit van zorg voor patiënten...

  20 april 2021 tot 31 augustus 2021
 16. 31 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen van bedreigde diersoorten in Afrika

  Financieel ondersteunen van wetenschappers/conservatiedeskundigen en non-profit organisaties die zich richten op onderzoekswerk en dierenbescherming in het veld in Afrika. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,...

  1 mei 2021 tot 31 augustus 2021
 17. 31 aug
  Subsidies

  Subsidie jeugdonderzoek

  Subsidie voor onderzoeksorganisaties voor het opzetten, uitbouwen en verstevigen van een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek waarvan ‘coaching on the job’ trajecten een onderdeel zijn. Experts op het gebied van participatief jeugdonderzoek worden hierin coach voor onderzoekers die recent gestart zijn of op het punt staan om participatief jeugdonderzoek uit te voeren in de...

  28 april 2021 tot 31 augustus 2021
 18. 31 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen. Het fonds geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, alleen aan organisaties en projecten die zich richten ouderen en jongeren in een achterstandssituatie. Per jaar is er ca. € 47.000 beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal ca. € 8.500. Je kunt de subsidie...

  12 mei 2021 tot 31 augustus 2021
 19. 31 aug
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven in Amsterdam

  Subsidie voor het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven die beleidsterrein overstijgend zijn en door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze realiseren en hierdoor beter in staat zijn bredere doelgroepen te bereiken. Dit maatschappelijk doel kan betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen overigens, zoals zorg, onderwijs, werkgelegenheid,...

  1 mei 2021 tot 31 augustus 2021
 20. 31 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in de regio Groningen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de regio Groningen die actief zijn op het gebied van hergebruik, milieu, minima en het laten meedoen van mensen aan de samenleving. Je kunt het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen. Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 1.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvrage, gedurende de...

  12 mei 2021 tot 31 augustus 2021
 21. 31 aug
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie behoud wilde dieren

  Internationale startsubsidie voor projecten gericht op het behoud van wilde dieren. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die fundamentele maar vitale informatie genereren over de wilde dieren. daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die wetenschapscommunicatieprojecten vergemakkelijken en aanmoedigen die tot doel hebben conflicten tussen mens en dier te verminderen. Omdat...

  3 juni 2021 tot 31 augustus 2021

september 2021

 1. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie aanplant bomen en realisatie nieuw bos

  Subsidie voor het aanplanten van bomen, waarmee wordt beoogt de aanplant van 90.000 bomen, nieuw bos, houtsingels en houtwallen te realiseren. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van  7.500 euro per hectare daadwerkelijk met bomen aan te planten grond. Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier. ...

  17 juli 2020 tot 1 september 2021
 2. 01 sep
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie Anbi

  Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt wordt met vrijwilligers. Er is een zekere voorkeur voor projecten in ontwikkelingslanden en voor projecten in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal. ca. 3.000 euro....

  tot 1 september 2021
 3. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in regio Noord-Veluwe

  Subsidie voor aanbieders van beschermd wonen in de regio Noord-Veluwe, bestaande uit de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Elburg. De subsidie voor aanvragen beschermd wonen wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal cliënten dat naar verwachting een voorziening beschermd wonen wordt geboden op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd...

  1 januari 2021 tot 1 september 2021
 4. 01 sep
  Subsidies

  Subsidie onderzoek Artificial intelligence

  Subsidie voor het indienen van voorstellen om blinde vlekken in het Artificial Intelligence beleid en de programmaontwikkeling te identificeren om zo creatieve, nieuwe en verreikende benaderingen op het gebied van Artificial Intelligence te verkennen. Alle deelnemers worden uitgenodigd dezelfde vraag te beantwoorden: wat zijn de blinde vlekken op het gebied van Artificial Intelligence die...

  2 mei 2021 tot 1 september 2021

Pagina's