Subsidiekalender

oktober 2020

 1. 28 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en onderlinge empathie en begrip te stimuleren. Uitgangspunt is om via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving te versterken en de polarisatie te verminderen....

  tot 28 oktober 2020
 2. 29 okt
  Fondsen, Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedebouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-....

  tot 29 oktober 2020
 3. 29 okt
  Subsidies

  Subsidie archeologisch onderzoek

  Subsidie voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden. De subsidie kan worden aangevraagd door waterschappen, gemeenten, staatsbosbeheer, universiteiten en organisaties die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500. In...

  1 mei 2020 tot 29 oktober 2020
 4. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten cultuur- of erfgoedparticipatie

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie. De subsidie kan worden aangevraagd door cultuurmakers en culturele instellingen. Het subsidieplafond bedraagt euro 625.000,-....

  7 januari 2019 tot 30 oktober 2020
 5. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie internationale activiteiten cultuur

  Als onderdeel van een breder subsidieprogramma kun je vanuit dit onderdeel subsidie aanvragen voor laagdrempelige ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek samen met buitenlandse minderheidstaalgroepen. Er is in totaal 20.000 euro beschikbaar voor deze subsidie, dit is ook gelijk het totale bedrag dat je kunt aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen met een...

  13 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 6. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van culturele organisaties en cultuurmakers

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 per project, en kan alleen worden aangevraagd door culturele instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk....

  7 januari 2019 tot 30 oktober 2020
 7. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie culturele activiteiten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

  Subsidie voor het laagdrempelige culturele activiteiten en het stimuleren van het culturele aanbod en deelname aan culturele activiteiten door ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een beperking of een chronische ziekte. Van belang is dat je project van voldoende artistiek-inhoudelijk niveau is, wat kan blijken uit bijvoorbeeld de betrokkenheid van een professional uit de kunstsector. De...

  9 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 8. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile

  Subsidie voor het organiseren van sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Friese sporten. Bij Friese sporten moet je denken aan typisch Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile. In totaal is er 70.000 euro aan subsidie beschikbaar....

  2 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 9. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie voor culturele centra

  Met deze subsidie kan een een voor het publiek toegankelijke uitvoering van podiumkunsten worden uitgekocht, om zo het risico te verminderen. De subsidie kan worden verstrekt aan uitkooporganisaties en culturele centra die in het lopende kalenderjaar minimaal drie voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeren. Een van de voorwaarden is dat de entreeprijs minimaal 5 euro per...

  4 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 10. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie koren

  Koren die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen subsidie aanvragen voor incidentele begeleiding van professionele musici tijdens de repetities en de uiteindelijke uitvoering....

  13 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 11. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie samenwerking VMBO en culturele instellingen

  Subsidie voor VMBO, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om samen met culturele instellingen talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. Daarmee worden projecten...

  6 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 12. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

  10 juni 2020 tot 30 oktober 2020
 13. 30 okt
  Subsidies

  Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen

  Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en voor breedtesportevenementen, om het deelnemen aan sport te stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstelling van de regeling....

  2 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 14. 30 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie culturele ontwikkeling leerlingen

  Culturele instellingen en scholen voor vmbo, vso en pro kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,– en maximaal € 100.000,– per project....

  6 januari 2020 tot 30 oktober 2020
 15. 31 okt
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire innovaties

  Internationale subsidie voor innovaties op het gebied van fecale slibbehandeling voor het uitbreken van ziekten in dichtbevolkte humanitaire omgevingen. Je innovatie moet zich richten op de behandeling van ten minste één specifieke ziekteverwekker die ziekte-uitbraken kan veroorzaken. Het verstrekkende fonds stimuleert oplossingen die effectief zijn bij de behandeling van meerdere...

  8 september 2020 tot 31 oktober 2020
 16. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie voor behoud van onroerend cultureel erfgoed door herbestemming, restauratie of verduurzaming

  Om leegstand van monumenten te voorkomen is er een nieuwe subsidie beschikbaar om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren naar de herbestemming of verbetering van exploitatiemogelijkheden van een monument. Ook kun je een energiescan laten uitvoeren met betrekking deze monumenten. De monumenten mogen geen woonfunctie hebben, en moeten in Noord-Holland staan. De subsidie bedraagt maximaal  50% van...

  tot 31 oktober 2020
 17. 31 okt
  Prijzen

  Prijs verbeteren leefomgeving

  Jaarlijkse wedstrijd om binnen een jaar het idee van een leefomgeving te realiseren. Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft ontvangt duizend euro. ...

  1 september 2020 tot 31 oktober 2020
 18. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur. Aanvragen zijn mogelijk voor zowel amateurkunst als professionele kunsten. Subsidies lager dan 5.000 euro worden niet verstrekt. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-....

  1 november 2019 tot 31 oktober 2020
 19. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie behoud cultuurhistorische waarden monument

  Subsidie voor urgente restauratiebehoefte van Rijksmonumenten, en gemeentelijk beschermde monumenten, zodat de cultuurhistorische waarde van het monument in ieder geval behouden blijft. Het monument moet na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben. De restauratie dient vooral bij te dragen aan het behoud van de oorspronkelijke...

  3 maart 2020 tot 31 oktober 2020
 20. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie initiatieven duurzaamheid

  Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- per aanvraag....

  1 januari 2020 tot 31 oktober 2020
 21. 31 okt
  Subsidies

  Subsidie energie transitie

  Je kunt éénmalig subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame en/of groene energie. Interessant is dat je deze subsidie bijvoorbeeld kunt aanvragen voor een veelbelovend project dat vraagt om verdere ontwikkeling, en autonoom nog niet van de grond komt. De subsidie bedraag minimaal € 5.000,- en...

  16 augustus 2020 tot 31 oktober 2020

november 2020

 1. 01 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 300.000 euro beschikbaar....

  tot 1 november 2020
 2. 01 nov
  Financiering en kredieten, Subsidies, Fondsen

  Subsidie productiekosten muziek, zoals opname- en masteringskosten, persen e.d

  Financiële ondersteuning voor professioneel muzikanten die hun muziek digitaal of fysiek willen uitbrengen, maar de financiële middelen missen. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro en is bestemd voor productiekosten zoals opname- en masteringskosten, vormgeven, persen e.d....

  15 juni 2020 tot 1 november 2020
 3. 01 nov
  Subsidies

  Cultuur subsidies

  Subsidie voor o.a. grensoverschrijdende culturele samenwerking en voor culturele festivals en evenementen. De subsidie voor grensoverschrijdende culturele samenwerking bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, waarbij geldt dat subsidies onder de € 1.000,- niet worden verstrekt. De subsidie voor culturele festivals en evenementen bedraagt maximaal € 20.000,-. Je kunt de subsidies...

  tot 1 november 2020
 4. 01 nov
  Subsidies

  Subsidie onderwijs voor inhalen of wegwerken onderwijsachterstanden

  Subsidie voor onderwijsinstellingen gericht op het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor inhaal- en...

  19 oktober 2020 tot 1 november 2020

Pagina's