Subsidiekalender

november 2021

 1. 30 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal, maatschappelijke en culturele leven in Friesland

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele projecten in de provincie Friesland. Subsidieaanvragen moeten vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september per post worden ingediend om behandeld te kunnen worden in de eerstvolgende vergadering....

  2 september 2021 tot 30 november 2021
 2. 30 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van organisaties die succesvol en efficiënt werk leven en actief zijn op het gebied van natuurbehoud, om zo een bijdrage te leveren aan natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij o.a. op het ondersteunen van projecten die door omvang en naamsbekendheid soms moeite hebben om grote financiële sponsoren aan zich te binden. Je...

  1 juni 2021 tot 30 november 2021
 3. 30 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden, waarbij tegelijkertijd de ervaring van bezoekers van het gebied verbeterd moet worden. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij...

  1 november 2021 tot 30 november 2021
 4. 30 nov
  Subsidies

  Subsidie grondeigenaren voor bestrijding en beheersing van invasieve exotische dier- en plantsoorten

  Subsidie gericht op de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties en het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. Invasieve exoten zijn plant- en diersoorten die oorspronkelijk niet voortkomen in de Nederlandse natuur een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland...

  1 juni 2021 tot 30 november 2021
 5. 30 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie bestrijding dieren- en plantsoorten die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties. Onder invasieve exoten verstaan we dieren en planten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse natuur een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Voorbeelden hiervan...

  1 juni 2021 tot 30 november 2021
 6. 30 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten gericht op vluchtelingen en ontheemden

  Internationale subsidie voor initiatieven die de zelfredzaamheid van vluchtelingen en/of ontheemden bevorderen, met meetbare bewijzen van resultaten die hebben geleid tot een reële verbetering in het leven van vluchtelingen of ontheemden. De subsidie is zeker ook voor lokale organisaties interessant omdat bij toekenning je de subsidie volgens eigen prioriteiten kan inzetten voor je project....

  1 september 2021 tot 30 november 2021
 7. 30 nov
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor meer diversiteit en creativiteit in de creatieve industrie

  Subsidie voor grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Voorbeelden hiervan zijn organisaties en projecten die zich inzetten voor bijvoorbeeld dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, intersectionaliteit of onderwerpen die hiermee in verbinding staan,...

  8 november 2021 tot 30 november 2021

december 2021

 1. 01 dec
  Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs promovendi Amerika

  Studiebeurs voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. De subsidie bedraagt $ 1.250 per maand met een maximum van $ 7.500. Tijdens de beursperiode ben je gedeeltelijk...

  15 september 2021 tot 1 december 2021
 2. 01 dec
  Subsidies

  Subsidie natuur en landschap

  Subsidie voor initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Belangrijke voorwaarden zijn dat het project aansluit aan bij het natuur- en landschapsbeleid van de subsidieverstrekker, een duurzaam karakter heeft,  bijdraagt aan de leefbaarheid en dat er aantoonbaar draagvlak is voor het project onder bewoners en...

  31 mei 2021 tot 1 december 2021
 3. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op...

  2 mei 2021 tot 1 december 2021
 4. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Tijdelijk noodfonds voor cultuurmakers

  Tijdelijk fonds voor ongebonden makers in de culturele en creatieve sector die getroffen zijn door de COVID-19 crisis maar niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen van de overheid. Het fonds stimuleert projecten die passen bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met...

  1 maart 2021 tot 1 december 2021
 5. 01 dec
  Subsidies, Beurzen

  Subsidie voor doceren en onderzoek in de Verenigde Staten

  Subsidie voor het doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek, voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden.  De beurs bedraagt maximaal $ 13.000 voor senior wetenschappers en maximaal $ 9.000 voor junior wetenschappers. Je kunt je gedurende de aanvraagperiode aanmelden,...

  29 september 2021 tot 1 december 2021
 6. 01 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving

  Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving, waarbij het project raakvlakken moet hebben met een van de drie door de verstrekker gedefinieerde thema's "verbinden", "christelijk geloof actualiseren en praktiseren" en "ontmoeting tussen levensbeschouwingen". Belangrijke punten waar je aanvraag o.a. aan moet voldoen is dat de methodiek van het project overdraagbaar is en op...

  1 november 2021 tot 1 december 2021
 7. 02 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  22 september 2021 tot 2 december 2021
 8. 02 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor storytelling ter bevordering van een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst

  Subsidie voor documentaires, verhalen en impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter brengen bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst. Het wereldwijde fonds staat open voor alle media en steunt zowel productie- als impactcampagnes die klaar zijn om in de komende 12 maanden te worden gelanceerd. In deze eerste ronde zal het fonds zes tot acht rojecten steunen met subsidies...

  1 november 2021 tot 2 december 2021
 9. 10 dec
  Prijzen

  Subsidie voor aanpakken van structurele ongelijkheden en zwakheden in het overheidsbestuur

  Internationale prijs voor projecten en beleidsmaatregelen die een grote positieve impact hebben op het beschermen van de rechtstaat en mede gericht zijn op het aanpakken van de structurele ongelijkheden en zwakheden in het overheidsbestuur die nog verergerd zijn door de crisis in COVID-19. Hierbij gaat het met name om projecten en beleidsmaatregelen die het mogelijk maken dat iedereen toegang...

  2 november 2021 tot 10 december 2021
 10. 13 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 500.000 euro beschikbaar. Circa...

  29 september 2021 tot 13 december 2021
 11. 15 dec
  Subsidies

  Subsidie voor woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bouwers of CPO’s voor bouwen woningen op locatie zonder woonbestemming

  Subsidie voor projecten gericht op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die benodigd zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren, waarbij het gaat om een project van minimaal 5 en maximaal 25 flexwoningen. Onder flexwoningen verstaan we een voor zelfstandige bewoning geschikt complex van ruimten dat gevestigd is op een tijdelijke locatie zonder...

  5 juli 2021 tot 15 december 2021
 12. 15 dec
  Subsidies

  Subsidie aanbieders culturele activiteiten

  Subsidie voor organisatoren van culturele activiteiten om culturele activiteiten te programmeren, ondanks mogelijke extra kosten en verminderde publieksinkomsten door of vanwege de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus (COVID-19). De subsidie kan worden aangevraagd door organisatoren die in 2022 minstens zes culturele activiteiten programmeren en financieel...

  15 september 2021 tot 15 december 2021
 13. 17 dec
  Subsidies

  Subsidie winkels

  Subsidie om winkelgebieden toekomstbestendiger te maken en aantrekkelijker voor het winkelend publiek. De subsidie is interessant voor detailhandelszaken in een winkelgebied, belangen- of brancheorganisaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen een winkelgebied, zoals bijvoorbeeld een winkeliersvereniging in een winkelgebied. De subsidie bedraagt per winkelgebied 50% van de subsidiabele...

  18 december 2020 tot 17 december 2021
 14. 20 dec
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken en vernieuwen musea

  Subsidie voor lokale of regionale musea voor projecten gericht op structurele vernieuwing van het museum gericht op de toekomstbestendigheid van de publieksactiviteiten voor bezoekers. Je kunt hierbij denken aan fysieke maatregelen, zoals wijzigingen aan het gebouw, de toegang, en/of de zichtbaarheid. Maar ook gaan om meer organisatorische zaken, zoals PR, haalbaarheidsonderzoek, regionale...

  1 september 2020 tot 20 december 2021
 15. 21 dec
  Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

  3 november 2021 tot 21 december 2021
 16. 23 dec
  Subsidies

  Subsidie voor het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van jongeren bij het groen

  Subsidie voor het organiseren van evenementen waarbij jongeren groen vrijwilligerswerk kunnen doen, zodat de grondbeleving en betrokkenheid van jongeren bij het groen toeneemt. Hierbij is het belangrijk dat het groene vrijwilligerswerk aansluit bij de interesse van de jongeren en dat zij weten wat de resultaten (impact) van hun vrijwilligerswerk is voor de natuur of het milieu. De subsidie kan...

  24 november 2021 tot 23 december 2021
 17. 30 dec
  Subsidies

  Subsidie kwaliteitsverbetering en verduurzaming campings en vakantieparken

  Subsidie voor eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings en vakantieparkenvoor het inhuren van expertise die nodig is voor onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering of verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 12.500. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de...

  15 april 2021 tot 30 december 2021
 18. 30 dec
  Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken van winkelgebieden

  Subsidie voor het toekomstbestendig maken van winkelgebieden, bijvoorbeeld door het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied, het opzetten of verbeteren van de samenwerking tussen de ondernemers in desbetreffende winkelgebied of het begeleiden of initiëren van het verduurzamen van het winkelgebied. De subsidie kan aangevraagd worden door...

  14 april 2021 tot 30 december 2021

Pagina's