Definities

De ervaring leert dat er verschillende vormen van fondsenwerving zijn die ieder een geheel eigen aanpak vergen. Sponsoring is iets heel anders dan donateurswerving, en het benaderen van vermogensfondsen stelt heel andere eisen dan het organiseren van evenementen. Daarom eerst aandacht voor een definiëring van de begrippen.

Sponsoring

Het begrip “sponsoring” wordt te pas en te onpas gebruikt. Er zijn ook verschillende omschrijvingen van in omloop. De schrijver van het Handboek Fondsenwerving gaat uit van de volgende definitie:

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide i partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen.

Waar het bij sponsoring om gaat:

  • Er is een zakelijke overeenkomst, bij voorkeur vastgelegd in een sponsorcontract.
  • Het betreft een prestatie en een evenwaardige tegenprestatie. Met name het evenwaardige is wezenlijk. Een vermelding van een omvangrijke sponsorbijdrage in de marge van het personeelsblad van de gesponsorde kan moeilijk als evenwaardig worden gezien.

Donaties (giften)

Het zijn met name de aspecten “zakelijke overeenkomst” en “evenwaardige tegenprestatie” die sponsoring onderscheiden van donaties. 

Bij sponsoring is er sprake van tweerichtingsverkeer, bij donaties veel meer van éénrichtingsverkeer. Natuurlijk kunnen er wel tegenprestaties zijn, maar die zijn dan in ieder geval niet evenwaardig. Soms bestaan ze alleen maar uit “een goed gevoel”.

Filantropie

De term “filantropie” is lange tijd erg beladen geweest omdat het geassocieerd werd met neerbuigendheid, paternalisme of kerkelijke betutteling. De term is nieuw leven ingeblazen bij de installatie van de bijzondere leerstoel “Filantropie, sponsoring en vrijwilligerswerk” aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De eerste hoogleraar werd Prof. Dr. Th.N.M.Schuyt. 

Hij definieert filantropie als: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van geld, goederen en tijd) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen.

Subsidies

Een subsidie is een financiële bijdrage van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen.

Vaak worden die subsidies gegeven onder bepaalde voorwaarden waaraan door de subsidieontvanger voldaan moet worden. Maar die voorwaarden mogen niet beschouwd worden als tegenprestaties zoals bedoeld in de definitie van ‘sponsoring’.

Fondsenwerving

Onder het begrip “fondsenwerving” wordt vaak het werven van donaties verstaan. Vaak ook wordt het gebruikt als een overkoepelende term voor álle vormen van werving van aanvullende middelen. Daarbij wordt dus naast sponsoring en donaties ook gedacht aan subsidies, bijdragen van vermogensfondsen, inkomsten van de grote landelijke loterijorganisaties, etc.

Bovenstaande informatie komt uit het Handboek Fondsenwerving. Wanneer je effectief aan de slag wilt met fondsenwerving kan het interessant zijn het Handboek Fondsenwerving te bestellen.

Info en bestellen Handboek Fondsenwerving

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden