Stappenplan fondsenwerving: Stap 8, Operationele uitwerking in een stappenplan

We zijn nu toe aan de concrete praktische uitwerking van het plan. We weten wat voor soort campagne we gaan voeren en we hebben de campagneorganisatie op poten gezet. 

We gaan nu de concrete voorbereidingen starten.

Aan de orde komen:

 • Gedetailleerde uitwerking van het project
 • Tijdsplan
 • Communicatieplan
 • Publiciteitsplan
 • Prospectanalyse
 • Sponsorpakketten en sponsorcontracten
 • Evenementen
 • Fiscale en juridische aspecten
 • Crowdfunding

Gedetailleerde uitwerking van het project

Op basis van de resultaten van je haalbaarheidsonderzoek hebt je bepaald voor welk project of projecten je gaat werven. Zorg nu voor de gedetailleerde uitwerking ervan.
De bouwtekeningen bijvoorbeeld als het gaat om een bouwproject. De begroting. Denk daarbij niet alleen aan de investeringskosten, maar ook aan de latere exploitatiekosten. Die worden wel eens vergeten. 

Praktijkcase onvoldoende gedetailleerd uitwerken project
Een instelling voor jeugdzorg had gekozen voor het realiseren van een kinderboerderij. De kosten van de bouw, de aankoop van dieren, de inrichting, etc. waren vooraf in detail begroot. “Vergeten” werd echter dat de dieren ook voeding nodig hadden, dat er personeel nodig was om de dieren te verzorgen, dat de dierenarts een rekening zou sturen als zijn hulp werd ingeroepen. Exploitatiekosten dus waarmee geen rekening gehouden was en waarvoor de instelling ook geen middelen had. En dus moest de kinderboerderij, na een enthousiaste start, weer worden gesloten.

Tijdsplan

Je moet nu bepalen in hoeveel tijd je het doel wilt bereiken. Het is aan te raden om een concrete tijd te noemen, realistisch en dus niet te kort, maar zeker ook niet te lang. Voorkom een slepende campagne die maar duurt en duurt en uiteindelijk gaat irriteren. Communiceer vooraf duidelijk de duur van de campagne. En stop ook als de tijd verstreken is. Beter toe te geven dat het niet gelukt is om het streefbedrag te halen, dan een campagne dood te laten bloeden.

Als je het gestelde doel niet haalt, kun je wellicht een deel ervan wél realiseren. Mogelijk kun je contact opnemen met de grotere gevers en hen aanbieden hun eerdere bijdrage terug te storten. Als zij dat willen. Dat kan natuurlijk niet voor de kleinere bijdragen die je bijvoorbeeld door een collecte of een evenement verkregen hebt.

Je kunt ook naar een alternatieve bestemming zoeken. En dat moet je natuurlijk goed communiceren naar degenen die je eerder geholpen hebben.

Als je meerdere acties gaat voeren binnen een campagne, maak dan een tijdsplan, d.w.z. ga nu vaststellen wanneer je welke acties gaat uitvoeren. Als je evenementen gaat organiseren, zorg dan dat ze goed gespreid zijn in de tijd. Stem de onderdelen van de campagne op elkaar af zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Als er in je regio collega’s zijn die ook een campagne voeren, probeer dan tot een onderlinge afstemming te komen. Twee benefietconcerten in één week is wat veel van het goede en zal beide schaden.

Communicatieplan

Op welke manier, met wie en wanneer ga je communiceren? Communiceren buiten én binnen je organisatie.

Eerste aandachtspunt is het campagnemateriaal. Je hebt wellicht een brochure nodig waarin je relevante informatie over je campagne opneemt. Waar gaat het om? Wat houdt je campagne in grote lijnen in? Wat vraag je en waarom is dat nodig?

Houdt je tekst kort en krachtig. Zorg ervoor dat de brochure professioneel oogt maar niet te “glossy” is. Dat roept weerstand op bij je latere gevers. Maar ook geen goedkoop stenciltje. Dat is het andere uiterste.

Maak je brochure losbladig. Dat geeft optimale flexibiliteit en de mogelijkheid om de inhoud van de brochure aan te passen aan je verschillende doelgroepen en om later de tekst te wijzigen als u dat, gaande de acties, nodig acht.

Maak het mensen die willen reageren gemakkelijk door een antwoordformulier bij te voegen. Biedt daarop keuzemogelijkheden aan.

Een goede brochure is belangrijk maar meestal nogal kostbaar. Kijk of je er een sponsor voor kunt vinden. Zeker als het gaat om een brede verspreiding kan naamsvermelding op de brochure zakelijk interessant zijn voor een reclamebureau en/of een drukker die daarmee meteen hun naam kunnen verbinden aan de actie.

Naast de brochure is wellicht ook ander campagnemateriaal nuttig. Een “give away” bijvoorbeeld en speciaal briefpapier. Daarop kunt je de namen van het Comité van Aanbeveling en van de sponsors vermelden. Zorg daarom voor een eenvoudig drukprocedé en druk in kleine porties, zodat je snel en zonder hoge kosten de nieuw geworven sponsors kunt vermelden en je briefpapier actueel kunt houden.

Publiciteitsplan

Aan de orde is nu ook de vraag hoe je publiciteit gaat krijgen. Die kan een belangrijke factor zijn. Publiciteit kan de aandachttrekker zijn voor de potentiële sponsors en donateurs.

Vraag je af hoe publiciteit effectief wordt. Publiciteit sec genereert geen geld. Journalisten zijn in het algemeen niet bereid om zich voor het karretje van de fondsenwerver te laten spannen. En namen noemen van sponsors doen ze al helemaal niet. Beloof dat dus ook niet aan je sponsors.

Probeer je publiciteit te “organiseren”. Stel daarom een “publiciteitsplan” op. Wanneer moeten welke media benaderd worden? Wanneer moeten de persberichten de deur uit? Neem vooraf met de media contact op en probeer tot afspraken te komen. Probeer een persoonlijke relatie te krijgen met een of meerdere redacteuren.

Zoek het niet te veel in de grote landelijke media. Die hebben meestal niet veel belangstelling voor lokale acties. Tenzij je iets heel unieks hebt bedacht. Denk zeker aan de regionale huis-aan-huis bladen, de lokale radio- omroepen en de regionale televisiezenders. Die zijn voor lokale acties veel geschikter. En ze hebben een goed bereik.De ervaring heeft geleerd dat huis-aan-huis bladen heel goed worden gelezen en door een breed publiek.

Probeer zoveel mogelijk free publicity te krijgen door aandachttrekkende activiteiten te ontwikkelen. Zorg voor goede persberichten. Die moeten aan een paar eisen voldoen:​

 • Stuur je tekst bij voorkeur via de e-mail.
 • Houdt je tekst kort en krachtig: Waar gaat het om? Waar en wanneer vindt het plaats? Niet te veel details.
 • Bij wie kan nadere informatie worden ingewonnen (adres, telefoonnummers, e-mail).
 • Voeg zo mogelijk foto’s bij. Dan heeft je meer kans dat je bericht ook geplaatst wordt. En ze verhogen de attentiewaarde.

Realiseer je dat omgaan met de pers een vak op zich is. Niet iedereen kan dat. Als je er geen ervaring mee hebt, is een korte cursus aan te raden. Doe altijd vóór je een interview geeft of anderszins contacten met de pers hebt, vooraf een “persoefening” in de vorm van een rollenspel, waarin je je prepareert op moeilijke vragen.

Probeer om “stoppertjes” opgenomen te krijgen. Dat zijn kleine advertenties die bladen kunnen plaatsen als er nog ruimte “over is”. Bladen zijn soms bereid die stoppertjes gratis te plaatsen om het goede doel te steunen.

Sponsorpakketten en sponsorcontracten

In deze fase moet je ook de sponsorpakketten gaan samenstellen. Natuurlijk nog in concept. Voor verschillende bedragen moeten concrete tegenprestaties worden geformuleerd. De grenzen aan die tegenprestaties heb je al in stap 2 vastgelegd.
Maak verschillende pakketten met verschillende bedragen en uiteraard verschillende tegenprestaties. Realiseer je dat deze pakketten uitgangspunt voor de gesprekken met de sponsors moeten zijn en geen “wet” waaraan strak moet worden vastgehouden.

Sponsoring is maatwerk. Kruip in de huid van de sponsor. Waar is deze het meest mee gebaat? Waar zou hij/zij het meeste belang bij kunnen hebben? Helder moet wél zijn dat hoe groter de tegenprestatie, hoe hoger het sponsorbedrag mag zijn.

Besef dat veel bedrijven, zeker de grotere, al aan het einde van elk jaar bepalen aan welke sponsorprojecten zij in het volgende jaar gaan meedoen. Vaak ook wordt hier al het bedrag vastgesteld dat voor bedrijfsdonaties (corporate giving) in de begroting wordt opgenomen en aan welke doelen daarbij wordt gedacht.
Zeker als je van plan bent om een grote bijdrage te gaan vragen, is het verstandig om hiermee rekening te houden zodat je niet te horen krijgt: “Jammer, was maar iets eerder gekomen”.

Als je om een grote bijdrage vraagt, kan het helpen als je het bedrijf de gelegenheid geeft om die bijdrage over enkele jaren te spreiden. Betalen in termijnen dus. Dat maakt de kans op een positieve reactie op je vraag een stuk groter.

Je moet nu de sponsorcontracten opstellen. Uiteraard in concept. De precieze invulling van de prestatie en tegenprestatie kan pas gebeuren na de onderhandelingen daarover. Maar je kunt al wel het kader van het contract vaststellen.

Sponsorovereenkomst
In een sponsorovereenkomst komen de volgende zaken aan bod:

 • Contractpartijen
 • Uitgangspunten
 • Hoogte van het sponsorbedrag of de te leveren diensten
 • Tegenprestatie van de ontvangende organisatie
 • Duur van de overeenkomst
 • Ontbindende factoren
 • Evaluatiemomenten

Voor het aangaan van een sponsorcontract moet uw organisatie een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging.

Tip
Zie ook de dossiers over sponsoring en het opzetten en beheren van een stichting.

Prospectanalyse

Een belangrijk onderwerp is nu de prospectanalyse. Aan wie ga je vragen? Met andere woorden: wie zijn je prospects?

In feite zijn dat vier groepen:

 • Particuliere personen
 • Bedrijven
 • Vermogensfondsen
 • Overheden

Belangrijk is wat je zélf wilt geven. Daar kan je, zoals de ervaring leert, in de loop van de campagne wel eens naar gevraagd worden. En dan moet je wel een goed antwoord hebben. 

Hoe kun je anderen vragen om te geven als je daar zelf niet toe bereid bent? Het zegt veel over je motivatie. Datzelfde geldt voor je medebestuurders, je personeelsleden, de leden van je vereniging en je vrijwilligers.

De ervaring leert dat dit een heikel punt kan zijn. Maar als er draagvlak is voor je fondsenwerving dan zijn ook zij vaak bereid om een bijdrage te geven, is het niet in geld dan wellicht in tijd. Durf te vragen.  De veronderstelling dat mensen die al vrijwillig werk doen, niet willen geven, gaat vrijwel nooit op.

Het is aan te raden om niet in het wilde weg brieven te gaan versturen en mensen aan te schieten, maar eerst eens een lijst met mogelijke prospects op te stellen. Het kan verstandig zijn om dat in een groep en in een brainstormbijeenkomst te doen. Dat werkt beter. Probeer te komen tot een doelgroepenlijst en zo mogelijk tot een lijst met namen.​

Particulieren

 • Zoek in eerste instantie naar mensen die je via je organisatie kennen.
 • Zoek naar mensen die een emotionele band met jou en je organisatie hebben.
 • Zoek naar mensen in je doelgroep: de patiënten van je zorginstelling en hun familie, de ouders van de leerlingen van uw school, de leden van je sportvereniging.
 • Zoek naar mensen of bedrijven die belang hebben bij een goede relatie met jou.
 • Zoek naar mensen die in het verleden contact met je hebben gehad: oud-leerlingen van je school, oud-leden van je sportvereniging, alumni van een universiteit, oud-bestuurs- en directieleden, oud- personeelsleden, etc.
 • Informatievragers.
 • Bezoekers van je website.
 • Omwonenden.
 • Bezoekers van eerder georganiseerde evenementen.

Bedrijven

Denkt u ook aan sponsoring dan is de eerste actie het opstellen van een lijst van potentiële sponsors. Het is verstandig het te zoeken in de eigen regio. Landelijke bedrijven, laat staan internationale, zullen weinig belangstelling hebben voor sponsoring van kleinschalige lokale initiatieven. Tenzij u iets héél bijzonders hebt. Kijk dus in eerste instantie naar het regionale bedrijfsleven.

Daarbij een aantal tips :

 • Probeer te achterhalen of het bedrijf een sponsorbeleid heeft. Een telefoontje is meestal genoeg om dat te weten te komen. Als een bedrijf per definitie geen gezondheidszorg sponsort dan heeft het ook geen zin om als zorginstelling daar een aanvraag in te dienen. Bespaar je dan de moeite.

  De meeste bedrijven, zo leert de ervaring, hebben echter geen sponsorbeleid. Zij beslissen van geval tot geval of zij een project willen steunen. Probeer er daarom langs een andere weg achter te komen welke projecten kans maken. Het kan daartoe nuttig zijn om eens een tijdlang de berichten over allerlei acties en evenementen te bekijken. Vaak staan de namen van de sponsors daarin vermeld.
   
 • Bekijk de “bedankadvertenties” die je concurrenten, vaak na afloop van een actie, plaatsen in de lokale media. Die zeggen soms veel om de voorkeuren van de sponsors. Je kunt er van leren en ontdekken welke bedrijven regelmatig geven en aan welke doelen.
  In bedankadvertenties wordt vaak onderscheid gemaakt tussen “hoofdsponsors”, “subsponsors”, “sponsors”, “donateurs”, etc.
   
 • Vraag een jaarverslag op. Dat krijgtje meestal zonder probleem toegestuurd, zeker als je een wat grotere en lokaal bekende organisatie bent. In dat verslag kunt je veel over het bedrijf te weten komen. Ook over de financiële situatie, de winstcijfers, etc.
  Ook bij de Kamer van Koophandel zijn vaak gegevens te verkrijgen. De financiële positie van een bedrijf bepaalt of het zin heeft een sponsorbijdrage te vragen. Een bedrijf dat aan de rand van een faillissement staat kunt je vergeten.
   
 • Probeer er achter te komen of het bedrijf tijdens je campagneperiode nog bijzondere activiteiten heeft. Een jubileum bijvoorbeeld, uitbreiding, bouwplannen, e.d. Die kunnen voor het bedrijf een reden zijn om er “een goed doel aan te koppelen”.
   
 • Ga na wie de beslissers zijn binnen een bedrijf als het over sponsoring gaat. Probeer iets persoonlijks over hen te weten te komen.
   
 • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het regionale bedrijfsleven (wisselingen in directies, jubilea, bouwactiviteiten, winst c.q. verlies- gegevens, beleidswijzigingen, etc.) Neem daarvoor een abonnement op een regionaal ondernemersblad.
   
 • Word lid van de businessclub van de voetbalclub in uw omgeving. Goed voor je netwerk met de lokale/regionale ondernemers.

Vermogensfondsen
Via de regelingen van Fondswervingonline heb je toegang tot een schat aan informatie over vermogensfondsen, zoals bijvoorbeeld de doelstelling van het fonds en de aanvraagprocedure. Je kunt hier ook fondsen selecteren die aansluiten je organisatie en je doelstelling.

Overheden
Overheden zijn prospect vanwege de subsidiemogelijkheden die zij bieden. Via de regelingen van Fondswervingonline heb je toegang tot een schat aan informatie over subsidies, zoals bijvoorbeeld de doelstelling van de subsidie en de aanvraagprocedure.

Evenementen

In stap 5 heb je besloten of, en zo ja welke, evenementen je gaat organiseren. In deze fase worden die dus concreet uitgewerkt. Maak van elk evenement een project en ga er ook als project mee om. D.w.z. wijs iemand aan die verantwoordelijk is, maak een begroting, maak afspraken met vrijwilligers als je die nodig hebt, etc.

Er komt heel wat kijken bij een evenement. Besteed er daarom veel tijd en aandacht aan. Evenementen kunnen op verschillende manieren een geweldige ondersteuning zijn van je andere acties. Maar ze kunnen ook eindigen in een flop en daarmee een geweldige schade aanrichten aan je totale fondsenwerving, aan het imago van uw instelling en voor jaren het vertrouwen van het publiek een ernstige knauw geven.

Zorg, mede vanwege de risico’s, voor een goed doordachte en gedetailleerde planning en organisatie. Zorg dat je niet voor verrassingen geplaatst wordt in de uitvoering van het evenement of na afloop ervan.

Tip
Als je een evenement organiseert, richt dan je “administratie” zo in dat je na afloop de namen en adressen van de deelnemers hebt. Ze hebben door deelname aan je evenement getoond belangstelling voor je te hebben. Misschien zijn ze bereid om donateur te worden. In ieder geval bouw je zo een bestand op van personen die al iets voor je gedaan hebben.

Fiscale en juridische aspecten

Bij het werven van fondsen heb je te maken met allerlei juridische en fiscale zaken. Als je een loterij wilt organiseren of een collecte wilt houden heb je een gemeentelijke vergunning nodig. Je zult niet de eerste zijn die juist voor de start van een actie ontdekt dat hij wat over het hoofd heeft gezien, waardoor hij verplicht is om op het laatste moment van de actie af te zien.

Als het om sponsoring gaat, komt de BTW om de hoek kijken. Wezenlijk voor sponsoring is namelijk de evenwaardige tegenprestatie. De sponsorbedragen vallen daarmee onder de levering van diensten binnen de omzetbelasting. In principe moet de gesponsorde over het sponsorbedrag BTW betalen.

Maar er gelden vrijstellingen. Als jeu wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt, kun je het beste contact opnemen met de belastingdienst. Je kunt ook een deskundige accountant om advies vragen. Misschien wil hij je wel gratis adviseren.

Denk ook aan de fiscale consequenties van schenken en nalaten.

Schenken kan op veel manieren. De vraag is wat de meest voordelige is voor de schenker én voor het goede doel. Schenken is overigens niet hetzelfde als nalaten. Schenken gebeurt tijdens het leven. Van nalaten is sprake als na het overlijden aan iemand of aan een organisatie geld of goederen worden vermaakt.

Vormen van schenkingen

Welke vormen van schenking zijn er en wat zijn de fiscale consequenties ervan?

Eenmalige schenking
Een eenmalige schenking kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

 • Het moet gaan om een schenking van meer dan 60 euro.
 • Het totaal van de in dat jaar gedane schenkingen (ook die aan andere goede doelen dan onze stichting) moet meer zijn dan 1% van het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het totaal van deze drie boxen wordt het “verzamelinkomen” genoemd.
 • Maximaal mag 10% van dit totale inkomen worden afgetrokken.

Als bewijs voor de belastingdienst volstaat een kopie van het bank- of giroafschrift waaruit blijkt dat de schenking gedaan is.

Periodieke schenking (lijfrenteschenking)
In plaats van een eenmalige schenking kan de gever ook besluiten tot een meerjarige schenking, een zogeheten lijfrenteschenking. Het gaat hier om een vaste, jaarlijks gelijke schenking.

Periodieke schenkingen zijn onbeperkt aftrekbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De periodieke gift wordt gedaan aan een instelling of organisatie die door de belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 • De gift wordt regelmatig, d.w.z. minimaal één keer per jaar gedaan.
 • De gegeven bedragen zijn steeds (ongeveer) even groot.
 • Er wordt minimaal 5 jaar gegeven aan hetzelfde goede doel.
 • Het goede doel biedt geen tegenprestatie.
 • De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd. Deze moest tot 2014 altijd geschieden via een notariële akte. Per 1 januari 2014 is er een keuze: de vastlegging kan geschieden via deze akte maar ook via een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en het begunstigde goede doel.

Bij deze vorm van schenken zegt de gever toe het goede doel voor tenminste vijf jaar te steunen. De notariële akte kan in de vijf jaren waarvoor hij geldt niet teniet worden gedaan, anders dan door overlijden. Er is aan deze vorm van schenken, anders dan bij een eenmalige schenking, geen maxi- mum aan de hoogte van de schenking gegeven.

Schenking op papier
Bij een schenking op papier gaat het eigenlijk om een uitgestelde schenking. Het goede doel ontvangt een bepaald bedrag, maar leent dat bedrag meteen weer terug aan de schenker(ster). Die houdt het geschonken bedrag dus nog in eigen beheer tot zijn/haar overlijden. Tot die tijd dient hij/zij wel aan het goede doel een “zakelijke rente” te betalen. Die bedraagt in 2014 nog steeds 6%. De schenking dient vastgelegd te worden in een notariële akte.

Nalaten: erfstellingen en legaten
Wanneer iemand na zijn of haar overlijden een goed doel wil steunen, kan dat op twee manieren: met een legaat of met een erfstelling. Wat is het verschil?

Legaat
Een legaat is een bepaling in het testament en betreft een omschreven deel van de erfenis dat iemand wil nalaten aan een bepaald goed doel. Daar- bij kan het gaan om een geldbedrag, maar ook om roerende of onroerende goederen die een bepaalde waarde hebben. Legaten worden vaak gebruikt door mensen die iets willen nalaten aan niet directe erfgenamen.

Erfstelling
Een erfstelling houdt in dat een deel van of de gehele erfenis ten goede komt aan een goed doel dat daarmee (mede)erfgenaam wordt. Het betekent dat eerst alle rechten van derden (legaten, boedelkosten en overige schulden) afgelost moeten worden waarna de rest van de nalatenschap verdeeld wordt over de in het testament genoemde erfgenamen (waarvan het goede doel er één of de enige kan zijn).

Begrippen rondom schenkingen

We hebben een paar begrippen rondom het onderwerp schenking voor u gedefinieerd.

Testament
Zonder testament bepaalt de wet aan wie uw nalatenschap toekomt. Als u dat zelf wenst te bepalen moet u uw wensen vastleggen in een testament. Een testament is een tijdens uw leven door een notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft wat u na uw overlijden aan wie wilt nalaten.

In de wet is vastgelegd dat uw kinderen altijd recht hebben op hun “legitieme portie”. Maar u kunt ook een deel nalaten aan een goed doel. Dat wordt dan volwaardig erfgenaam. Een eenmaal opgesteld testament kan ten alle tijde herroepen en veranderd worden. Ook nu weer via de notaris. Testamenten worden in een landelijk register ingeschreven. Het laatst ingeschreven testament is geldend.​

Codicil
Een codicil is een met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk. In een codicil kunnen aan een goed doel omschreven zaken, zoals sieraden, bijzondere meubelen en andere inboedelgoederen geschonken wor- den, echter geen schilderijen of andere kunstvoorwerpen en ook geen geld. Daarvoor is een testament vereist.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een kerkelijke, levens- beschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of een andere algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst kan een organisatie of instelling aanwijzen als ANBI.

De ANBI-status biedt belastingvoordelen bij erven, giften, schenken en energiebelasting. Om het doneren aan culturele instellingen te stimuleren geldt per 1 januari 2012 voor culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI! Vanaf die datum moet een aantal gegevens gepubliceerd worden:

 • De naam van de instelling
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
 • Post- en bezoekadres van de instelling
 • Duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan
 • Functie van de bestuurders, zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld “voorzitter”, penningmeester’, etc.
 • Namen van de bestuurders
 • Beloningsbeleid. Publiceer het beleid voor de bestuurders, de directie en het personeel
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Financiële verantwoording

Tips schenkingen

Tenslotte nog een paar tips.

 • Het kan voor de schenker voordelig zijn de giften te concentreren en bijvoorbeeld de giften over twee jaren in één jaar te doen. Daardoor wordt eerder de fiscale drempel van 1% gehaald. Het kan een aardige aftrekpost opleveren.
 • Meestal is het verstandig om de giften van partners bij elkaar op te tellen en onder te brengen bij de meest verdienende.
 • Schenken en nalaten is fiscaal en juridisch een redelijk ingewikkelde materie. Het is daarom aan te raden een belastingadviseur en/of een notaris te raadplegen. Daaraan zijn meestal kosten verbonden. Als die kosten voor de potentiële schenker bezwaarlijk zijn, dan kan overwogen worden om die kosten over te nemen. Een kostenpost die zich wellicht “dik terugbetaalt”.

Wees proactief en wijs je prospects op de fiscale regelingen. Vaak kennen ze die niet en kan informatie daarover hen tot een gift doen besluiten. Maak een brochure die je op aanvraag beschikbaar stelt.

In bovenstaande gaat het alleen over persoonlijk geven. Men geeft als privé-persoon. Voor schenkingen door bedrijven (corporate giving) en sponsoring gelden andere regels.

Crowdfunding

Zoals in stap 5 al beschreven, is crowdfunding een vrij nieuwe manier van geldwerving. Het wordt nog vooral gebruikt voor commerciële doeleinden. Toch krijgt het geleidelijk aan ook voet aan de grond in de filantropie.

Met name in de culturele sector zijn met deze manier van werven al de eerste projecten gefinancierd.Het is goed om er eens kennis van te nemen en je af te vragen of het in jouw geval toch niet een rol zou kunnen spelen. In deze stap moet je beslissen of je al dan niet met crowdfunding aan de gang gaat.

Is uw antwoord “ja”, dan kun je je erop voorbereiden via onderstaande stappen.

 • De omschrijving van het project. Je maakt een aansprekende omschrijving van het project waarvoor je fondsen zoekt. Het is aan te raden de projecten niet al te omvangrijk te laten zijn. Daardoor kunnen zij als onhaalbaar gezien worden en daarmee niet aantrekkelijk om te steunen.

  Gaat het om een erg omvangrijk project dan kan bezien worden om het op te delen in afzonderlijke “hapklare brokken” en dan een van die brokken te laten financieren middels crowdfunding en de andere door een van de andere manieren van fondsenwerving. Het is namelijk niet gewenst en zelfs niet mogelijk om diverse crowdfundingacties kort na elkaar, of erger nog, naast elkaar te voeren.
   
 • Vaststelling van het streefbedrag van de actie.
   
 • Vaststelling van de einddatum van de actie. Het is verstandig deze niet te kort, maar zeker ook niet te lang te laten zijn. Een te lange actie zal moeilijk levendig te houden zijn en dan het gevaar lopen om “dood te bloeden”. Een flop te worden dus. En dat is dodelijk voor je project en je imago.
   
 • Bepalen wat je gaat vragen. Het is aan te raden om kleine bedragen te vragen en een keuze te bieden. Biedt bijvoorbeeld de keuze aan tussen een bedrag van €10-, € 25-, € 50,- en € 100,-.
   
 • Ga je een beloning geven? Zo ja, wat zal dan die beloning zijn? En is die afhankelijk van de grootte van de bijdrage of voor elke bijdrage gelijk? Maak je beloning simpel, niet te kostbaar en gemakkelijk te versturen. Een “artist impression” van de te bouwen speeltuin van uw kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Maar je kunt natuurlijk ook de donatie een lening noemen en er een (kleine) rente over betalen en/of die lening in een aantal jaren aflossen.
   
 • De selectie van een geschikt “platform” dat past bij de aard van je organisatie en/of je project. Met andere woorden: gebruik een crowdfunding platform dat bij je past.

Voorbeelden crowdfunding

Een voorbeeld van een crowdfundingplatform voor de culturele sector is voordekunst.nl. Voor de filmwereld is er, om een ander voorbeeld te noemen, cinecrowd.nl.

Andere voorbeelden zijn ook IndieGoGo.nl en Kickstarter. De 1procentclub en GetItDone.org zijn er voor organisaties en projecten op het gebied van ontwikkelingswerk, 4just1.com en Pifworld.com voor goede doelen.

In het Handboek Crowdfunding staat een lijst met crowdfunding platforms. Dit soort sites wordt steeds populairder en zal snel in aantal en doelgroep toenemen evenals het aantal projecten dat er op vermeld wordt.

Om je te oriënteren is het goed om eens een aantal crowdfundingplatforms te bezoeken. Je zult dan merken dat ieder crowdfundingplatform zijn eigen procedure heeft, maar dat er toch wel een grote lijn is. En je krijgt een goede indruk van wat crowdfunding eigenlijk is en hoe je er mee om moet gaan.

Als je dit allemaal hebt gedaan is je campagneplan klaar. Je gaat het nu uitvoeren en u begint met vragen. Daarover gaat het in stap 9.

Bovenstaande informatie komt uit het Handboek Fondsenwerving. Wanneer je effectief aan de slag wilt met fondsenwerving kan het interessant zijn het Handboek Fondsenwerving te bestellen.

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
 • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
 • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
 • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!